Phụ lục II: mẫu 2d

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

      

BIÊN BẢN TRẢ GIẤY TỜ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

            Hôm nay, vào hồi…giờ…..ngày…tháng…..năm…….;tại: ………………....

            đã tiến hành trả giấy tờ thi hành án dân sự của vụ án ……………………

theo Bản án số …… ngày … tháng ……năm……. của……………………………

1. Bên giao (bên trả):

            Họ và tên:……………………………………………………………………….

            Chức vụ:…………………………………………………………………………

            Đơn vị công tác:…………………………………………………………….......

2. Bên nhận:

            Họ và tên:…………………………………………………………………………

            CMND số ….., Công an …………….. cấp ngày …. tháng ….năm………

            Địa chỉ:……………………………………………………………………………

3. Nội dung:

            Giao, nhận giấy tờ theo Quyết định thi hành án số…. ngày….tháng….năm……. của ………………….. do …….. giao.

            Số giấy tờ giao, nhận gồm:

- Tên giấy tờ:……………………………………………………………………………

- Số lượng: ……………………………………………………………………………..

- Tình trạng giấy tờ:…………………………………………………………………….

            Biên bản lập xong hồi……..giờ……..cùng ngày, lập thành…..bản, đã đọc lại cho mọi người có tên nêu trên cùng nghe, nhất trí, ký tên.

BÊN NHẬN

(ký, họ tên)

BÊN GIAO

(ký, họ tên)

ĐẠI DIỆN TRẠI GIAM, TTG,

CƠ QUAN THAHS CA CẤP HUYỆN

(ký, họ tên, đóng dấu)

 

                                                

                                                                                          

(Biên bản lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ thi hành án)