1. Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự là gì?

Khiếu nại về thi hành án dân sự là việc đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án dân sự đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự là mẫu đơn với các thông tin, nội dung về việc khiếu nại chậm thi hành án dân sự

Đơn khiếu nại chậm thi hành án là văn bản được cá nhân, tổ chức, cơ quan sử dụng để đề nghị cơ quan thi hành án xem xét lại hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện thi hành án khi có căn cứ cho rằng chủ thể này có hành vi chậm thi hành án mà không có lý do chính đáng, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

2. Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự mới nhất 

>>> Tải ngay Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự mới nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI CHẬM THI HÀNH ÁN

(V/v: Ông/Bà/ LƯƠNG VĂN LINH có hành vi chậm thi hành án theo quyết định/bản án số 01 của Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy)

- Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011;

- Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008

- Căn cứ Bản án/Quyết định số: 01 của HĐTP Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy

Kính gửi:  Cơ quan thi hành án dân sự Quận Cầu Giấy

(Tên cơ quan có trách nhiệm thi hành án theo Bản án/Quyết định của Tòa án)

-Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

Họ và tên: HÀ THỊ HỒNG 

 Sinh năm: 1980

Chứng minh nhân dân số: 28364631

Do CA TP Hà Nội cấp ngày 12/02/2018

Địa chỉ thường trú: Nam Đàn - Nghệ An

Hiện đang cư trú tại: Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

Số điện thoại liên hệ: 0972123123

Là người được thi hành án theo Bản án/Quyết định số 01 của Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy ngày10 /4/2023

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

(Trình bày về sự kiện dẫn đến việc viết đơn khiếu nại)

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Luật thi hành án dân sự:

“Điều 36. Ra quyết định thi hành án

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định sau:

a) Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án;

b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

c) Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước;

d) Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;

đ) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

e) Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án.

Đối với quyết định quy định tại điểm đ khoản này thì phải ra ngay quyết định thi hành án.

Đối với quyết định quy định tại điểm e khoản này thì phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định.

3.Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành bản án, quyết định; tên, địa chỉ của người phải thi hành án, người được thi hành; phần nghĩa vụ phải thi hành án; thời hạn tự nguyện thi hành án."

Và nội dung bản án/quyết định số: 01 của Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy ngày 10/4/2020

Tôi nhận thấy, Ông/Bà TRẦN THỊ NHUNG

 Sinh năm: 1990

Là: Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự Quận Cầu Giấy

Đã có hành vi chậm thi hành án theo nội dung bản án/quyết định số: 01 đã nêu trên, cũng như theo quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự mà không có lý do chính đáng. Việc này trực tiếp xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án (tôi).

Do đó, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan tổ chức thực hiện thi hành án theo quyết định/bản án số: 01 đối với Ông: LƯƠNG VĂN LINH Sinh năm: 1985

Địa chỉ thường trú: Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

Hiện đang cư trú tại: Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

Là người phải thi hành án theo nội dung bản án/quyết định số: 01

Với những đề nghị sau: (đưa ra các đề nghị mà bạn muốn chủ thể giải quyết khiếu nại thực hiện)

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là đúng sự thật và sẽ chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                              

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn làm đơn khiếu nại thi hành án dân sự:

- Ghi đầy đủ các thông tin trong đơn

- Ghi cụ thể nội dung (lý do) viết đơn

- Các Căn cứ pháp lý

- Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)

- Đề nghị Quý cơ quan tổ chức thực hiện thi hành án theo quyết định/bản án số:

- Hiện đang cư trú tại:

- Là người phải thi hành án theo nội dung bản án/quyết định số:

- Những đề nghị sau (Ghi rõ những đề nghị)

3. Quy định của pháp luật về xử lý đơn khiếu nại trong thi hành án dân sự

Căn cứ Điều 8 Thông tư 13/2021/TT-BTP (có hiệu lực từ 13/02/2022) có quy định về xử lý đơn khiếu nại trong thi hành án dân sự như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người có thẩm quyền xử lý như sau:

- Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự và Điều 7 của Thông tư này thì thụ lý giải quyết khiếu nại; trường hợp đơn chưa đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết lý do hoặc hướng dẫn người khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến khiếu nại để được thụ lý giải quyết.

- Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án dân sự khác thì chuyển cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để giải quyết theo quy định và thông báo cho người khiếu nại biết.

- Trường hợp đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền hoặc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành thì không thụ lý nhưng phải có văn bản hướng dẫn, trả lời cho người khiếu nại biết. Việc hướng dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần. Không xem xét, thụ lý giải quyết đối với đơn khiếu nại về việc hướng dẫn, trả lời đơn.

- Trường hợp thực hiện lưu đơn:

+ Đơn khiếu nại đã được chuyển, hướng dẫn, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng đương sự tiếp tục có đơn khiếu nại cùng nội dung;

+ Đơn khiếu nại giấu tên, dùng tên người khác, không rõ địa chỉ, nhân danh tập thể, không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

+ Đơn viết bằng tiếng nước ngoài không kèm bản dịch được công chứng;

+ Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo;

+ Đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức;

+  Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được;

+  Đơn đồng thời gửi nhiều cơ quan, trong đó đã đề gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

+ Đơn không xác định rõ người bị khiếu nại, hành vi bị khiếu nại mà đã mời người khiếu nại hợp lệ hai lần để xác định nội dung khiếu nại hoặc đã có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu nhưng người khiếu nại không đến không cung cấp theo yêu cầu mà không có lý do chính đáng.

Thời hạn lưu đơn là 01 năm, hết thời hạn lưu đơn thì xem xét quyết định việc tiêu hủy đơn theo quy định của pháp luật.

-Trường hợp đơn khiếu nại việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới thì người có thẩm quyền xem xét xử lý như sau:

+ Nếu việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới là có căn cứ thì có văn bản trả lời người khiếu nại;

+ Nếu nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới và đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới giải quyết theo quy định, đồng thời thông báo cho người khiếu nại biết.

- Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự mới nhất  mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!