BÁO CÁO

Sử dụng hoá đơn

(Áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán)

 

[01]Kỳ tính thuế: Quý…….năm......

[02]Người nộp thuế:......................................................................................................................................

                        [03]Mã số thuế

          [04]Địa chỉ: ......................................................................................................................................................

 

A. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn chưa có giá trị sử dụng có bị xử phạt không?

STT

Ký hiệu mẫu hoá đơn

Ký hiệu hoá đơn

Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ

Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Tổng số

Số tồn đầu kỳ

Số mua/
phát hành trong kỳ

Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy

Trong đó

Số lượng đã sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Huỷ

 

 

 

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Cộng

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Từ số

Đến số

Số
lượng

[05]

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CHI TIẾT DOANH THU TÍNH THUẾ THEO HOÁ ĐƠN

I. KHAI THUẾ GTGT, TNCN                                                                                                                                          Đơn vị tính: đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Doanh thu theo hoá đơn

Số thuế phải nộp

Thuế GTGT

Thuế TNCN

(a)

(b)

(c)

1

Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hoá

[26]

 

 

 

2

Hoạt động dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

[27]

 

 

 

3

Hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật l

 

[28]

 

 

 

4

Hoạt động kinh doanh khác

[29]

 

 

 

5

Tổng cộng

[30]

 

 

 

 

II. KHAI CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Doanh thu, sản lượng, số lượng tính thuế

(a)

Số thuế phải nộp

(b)

1

Khai thuế TTĐB

[31]

 

 

2

Khai thuế tài nguyên

[32]

 

 

3

Khai thuế bảo vệ môi trường

[33]

 

 

4

Khai phí bảo vệ môi trường

[34]

 

 

 

 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………

Chứng chỉ hành nghề số:......

............, ngày........... tháng.......... năm...........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.