Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------------------     

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC....                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                   --------------------------
                               Số:_____/_____.                                                           …….., ngày............tháng..........năm ........


 

GIẤY BÁO 
  GỌI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỞ LẠI LÀM VIỆC
(Báo lần thứ:.... )

 

 Kính gửi: .......... .......... .......... .......... .......... .
- Ông (bà, anh, chị): .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
- Sinh ngày: .......... .......... .......... ...........
- Là cán bộ, công chức thuộc đơn vị (cơ quan): .......... .......... .......... .......... ..........
- Là cán bộ, công chức thuộc đơn vị (cơ quan): .......... .......... .......... .......... ..........,
mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số............, hưởng từ.................
- Ông (bà, anh, chị) đã bỏ việc, bỏ đơn vị từ ngày......... tháng ........năm .............

Để đảm bảo kỷ luật lao động Nhà nớc và cơ quan đã quy định, yêu cầu ông (bà, anh, chị) đúng....... giờ .......... ngày .......... tháng......... năm ............. phải có mặt tại đơn vị để tiếp tục làm việc. Đề nghị gia đình (địa phơng) báo cho ông (bà): ........... ........... ........... ........... ........... phải có mặt tại cơ quan theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên
                                                                                                       (có ký nhận).
                                                                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)  

 

 


___________________________________________________
* Nếu đương sự được giấy báo 2 lần mà không trở lại làm việc thì đơn vị cử người nắm tình
hình lý do bỏ việc trớc khi họp xét kỷ luật.
* Hội đồng kỷ luật có thể kiến nghị Buộc thôi việc đối với người lao động (cán bộ, công chức) tự ý bỏ việc 7 ngày trong một tháng hoặc 20 ngày trong 1 năm (cộng dồn) mà không có lý do chính đáng (xem mục theo Luật lao động).

-----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;