TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

BAN HÀNH THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/TB-…         

V/v bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế

............, ngày..........tháng ........năm ......

Kính gửi: ...(Tên cơ quan thuế đề nghị)...

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (gọi tắt là tiền thuế) kèm theo Công văn số ………….. ngày …/…/….. của  … (Tên cơ quan thuế đề nghị) …

… (Tên cơ quan thuế ban hành thông báo)... thông báo:

Hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế của ...(Tên cơ quan thuế đề nghị)... không đầy đủ theo quy định, cụ thể còn thiếu những nội dung và tài liệu sau đây:

………………………………………………………………………................……...

(Liệt kê những nội dung và tài liệu còn thiếu)

.......................................................................................................................

Đề nghị … (Tên cơ quan thuế đề nghị) ... bổ sung hồ sơ và gửi về ... (Tên cơ quan thuế ban hành thông báo) ...  trước ngày .../..../....

Trường hợp không bổ sung được các tài liệu nêu trên …(Tên cơ quan thuế đề nghị)… có trách nhiệm đôn đốc người nộp thuế nộp đầy đủ tiền thuế nợ vào Ngân sách Nhà nước.

>> Xem thêm:  Khai bổ sung hồ sơ khai thuế và xử phạt về hành vi khai sai tờ khai ?

…(Tên cơ quan thuế ban hành thông báo)... thông báo để … (Tên cơ quan thuế đề nghị)... biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                    

- Như trên;

- .....;

- Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)