Bạn đang muốn nhập khẩu tại địa chỉ bạn đang tạm trú, ở nhờ hoặc để phục vụ công việc, học tập của mình? Nếu không đủ các điều kiện để tự nhập khẩu, bạn phải nhờ người thân quen nào đó làm thủ tục xác nhận và chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân đó. Dưới đây là mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú để bạn đọc tham khảo.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

GIẤY CHẤP THUẬN CHO ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
VÀO NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

1. Họ và tên:.......................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................... Giới tính:...............................................................

Số giấy CMND:................................ Ngày cấp:............................... Nơi cấp:.......................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................

Số điện thoại:..........................................Số Fax:.................................... E-mail:.................................

2. Hiện tôi đang có nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp tại địa chỉ:..................................................................

Tôi đồng ý cho những người có tên dưới đây đang thuê/ mượn/ ở nhờ được đăng ký thường trú vào địa chỉ nói trên:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu/
giấy tờ do nước
ngoài cấp

Nơi cấp

Chỗ ở hiện nay
ở nước ngoài

Quan hệ với người
có chỗ ở hợp pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật./.

Xác nhận của UBND phường, xã
về các nội dung ghi tại điểm 1

..................................................................
..................................................................

..............., ngày.......tháng.......năm.......
Người viết giấy
(Ký, ghi rõ họ tên)