TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

BAN HÀNH VĂN BẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …….............….         

V/v đề nghị xóa nợ tiền thuế

............, ngày..........tháng ........năm ......

Kính gửi: …(Tên cơ quan cấp trên) …

Căn cứ Điều 65 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Khoản 20, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

… (Tên cơ quan thuế ban hành văn bản)… đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt cho … (số lượng) người nộp thuế chi tiết theo bảng kê đính kèm công văn.

… (Tên cơ quan thuế ban hành văn bản)… gửi kèm Công văn này hồ sơ đề nghị xóa nợ cho người nộp thuế.

Đề nghị …(Tên cơ quan cấp trên) … giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:                                                  

- Như trên;

- …;

- Lưu: VT, ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)