Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /GM- … (3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

GIẤY MỜI

………….. (5)………………

--------------

................................... (2) .................... trân trọng kính mời:   

Ông (bà) ..................................... (6) .................................................

Tới dự ........................................ (7) .................................................

>> Xem thêm:  Giấy mời và giấy triệu tập của Công an khác nhau như thế nào theo quy định của Pháp Luật ?

...........................................................................................................

Thời gian:...........................................................................................

Địa điểm ...........................................................................................

........................................................................................................

........................................................... ./.

 


Nơi nhận:
- …………;
- ……………;
- Lưu: VT, …. (8) A.xx (9) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

>> Xem thêm:  Có quy định độ tuổi tối đa được tham gia làm trưởng thôn không ?

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp. 

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Giải quyết khiếu nại, khiếu tố - Nhìn từ thực tế

 

>> Xem thêm:  Công an xã có quyền kiểm tra người đi xe máy không?