Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------

CỤC THUẾ TP ......

CHI CỤC THUẾ .............

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                /GM-CCT

...................., ngày     tháng...... năm 20......

>> Xem thêm:  Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung năm 2016 số 106/2016/QH13

   

GIẤY MỜI

V/v Tổ chức hội nghị tập huấn quyết toán thuế TNDN&TNCN năm 20..........

 

Chi cục thuế quận.................. trân trọng kính mời: Quý Công ty

 

          Tới dự Hội nghị tập huấn quyết toán thuế TNDN&TNCN năm 20.............cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận ............

          Thời gian: - Lớp sáng: từ 08h00 đến 11h30 ngày ...../..../20...... (thứ .........)

                            - Lớp chiều: từ 13h 30 đến 17h 00 ngày ....../...../20...... (thứ .......)

          Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa quận ................. (cạnh ngã tư đường ............... – ............., quận .........., ..........)

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

          Thành phần:

          - Giám đốc doanh nghiệp;

          - Kế toán trưởng hoặc kế toán thuế của doanh nghiệp.

          Chi cục thuế quận Thanh Xuân trân trọng kính mời các đại biểu, tham gia đầy đủ và đúng giờ để Hội nghị đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

CHI CỤC TRƯỞNG

-Như trên;

-Đội KT1, KT2;

-Lưu HC, TTHT.

>> Xem thêm:  Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định về thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

..............................

---------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: