Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TÊN CƠ QUAN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………...                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………                                                                           --------------

 

                                                                                                               …….., ngày …. tháng …. năm ……

 

GIẤY MỜI HỌP

>> Xem thêm:  Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

 

Kính gửi: ……………… (2)………

Thừa lệnh………………………(3) …………………………......………………

Kính mời ………………… đến dự họp về vấn đề …………......………………

……………………………………………………………………......…………

Thời gian: …. ngày, bắt đầu từ ….h ngày … tháng ….................... năm …....

Địa điểm: Tại …………………………………………………......……………

Đề nghị: ……. (4) …………………………………………….........……………

Xin đi đúng thành phần được mời.

 

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

 

Nơi nhận: (5)                                                                                    T/L

- Như trên                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG

- ….

- …

- Lưu đơn vị thảo văn bản và văn thư                                        (Ký tên đóng dấu)

-------

1.     Giấy mời họp phải đủ thể thức như công văn.

2.     Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân cần mời.

3.     Tên Bộ, cơ quan chủ trì họp mời.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

4.     Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia; người dự họp phải đúng thành phần được mời để có trách nhiệm giải quyết (tham gia ý kiến và sau khi họp). Nếu cử người khác đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước.

5.     Nêu rõ thành phần được mời để người dự họp biết.

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại