Mẫu giấy mời họp:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:...../GM- … (3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

GIẤY MỜI HỌP

--------- (5) ---------

..................................................... (2) .................................... trân trọng kính mời:    

Ông (bà) ............................................................. (6) ĐT: ....................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................................

Tới dự ............................................................................ (7) ................................................................

.............................................................................................................................................................

Thời gian:..............................................................................................................................................

Địa điểm ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................/.

Nơi nhận:
- …………;
- ……………;
- Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 

 

Hướng dẫn cách ghi chú Mẫu thư mời họp:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp. 

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).