CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness

----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

WORK PERMIT

 SỐ:

No:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ảnh mầu

4 cm x 6 cm

Colour photo

 

 

                      GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

                  WORK PERMIT

   Số:

   No:

 

          

 

           1. Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nam (M) Nữ (F) . . . . . . . . 

Full name

    3. Ngày, tháng, năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Date of birth (DD-MM-YY)

4. Quốc tịch hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . Số hộ chiếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nationality                                               Passport number

5. Trình độ chuyên môn (tay nghề): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Professional qualification (skill)

6. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . 

Working at enterprise/organization

7. Địa điểm làm việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Working place

8. Vị trí công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Job assignment

9. Thời hạn làm việc từ ngày . . . tháng . . .năm . .  đến ngày . ..tháng . .  năm . . . 

Period of work from . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . . 

10. Tình trạng giấy phép lao động:        Cấp mới              Cấp lại              Cấp lại lần thứ: …….      

 

 Work permit status          New issuance            Re-issuance          Number of re-issuance

                                                                                   

Ngày . . . . . . . tháng . . . . năm

GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI. . . . . . . . . . . . .

DIRECTOR OF DEPARTMENT OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Ký tên, đóng dấu

(Signature and stamp)

 

 

Ghi chú: Trường hợp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Trưởng ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao cấp giấy phép lao động thì cụm từ trong giấy phép lao động “Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……” được thay thế bằng cụm từ “Trưởng ban quản lý khu công nghiệp…./khu chế xuất…/khu kinh tế…./khu công nghệ cao…..”