1. Ủy quyền là gì? Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ của Sở kế hoạch đầu tư là gì?

Ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ được thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư là văn bản do người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho cá nhân với phạm vi ủy quyền thay mặt cho doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở kế hoạch đầu tư.

 

2. Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư

                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                                                            GIẤY ỦY QUYỀN

 

Bên ủy quyền: Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và dịch vụ  BA ( Bên A )

Ông : Phạm Nhật Nam

Chức danh: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và dịch vụ BA 

Địa chỉ trụ sở : Số 36 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:..........do phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 1 tháng 4 năm 2020

Bên nhận ủy quyền ( Bên B)

Bà : Lê Minh Châu

Sinh ngày: 1/5/1980

Căn cước công dân :.......do Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tư xã hội cấp ngày 1/4/2021

Số điện thoại:...............

Địa chỉ thường trú: số 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hai bên thỏa thuận với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung và phạm vi ủy quyền

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Thay mặt bên A thực hiện các thủ tục liên quan đến về vấn đề đăng ký giấy chứng nhận doanh nghiệp bao gồm nộp hồ sơ , sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ....

Điều 2 : Thời hạn ủy quyền

Thời hạn : 2 tháng kể từ ngày ... tháng .... năm 20.... đến ngày .... tháng .... năm 20....

Điều 3: Nghĩa vụ của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung cam đoan sau đây:

- Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

- Trong quá trình thực hiện ủy quyền bên B có nghĩa vụ thực hiện thông báo những nội dung liên quan trong phạm vi ủy quyền cho bên A.

- Hai bên thực hiện các công việc ủy quyền là hoàn toàn tự nguyện.

- Hai bên đầy đủ các công việc được ghi nhận trong giấy ủy quyền này.

Điều 4: Điều khoản cuối cùng

- Hai bên đã hiểu rõ, thống nhất về nội dung đã thỏa thuận.

- Giấy ủy quyền này được lập thành 2 bản và có giá trị có hiệu lực như nhau, đồng thời có hiệu lực kể từ ngày ký kết giữa hai bên. 

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 20....

Bên ủy quyền

 ( ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên ) 

Bên nhận ủy quyền 

( ký, ghi rõ họ tên )

3. Quy định về quyền và nghĩa vụ các bên ủy quyền 

* Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền

- Quyền của bên ủy quyền:

+ Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền.

+ Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền.

+ Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm thỏa thuận.

- Nghĩa vụ của bên ủy quyền:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu và phượng tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.

+ Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

+ Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

* Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền

- Quyền của bên được ủy quyền:

+ Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.

+ Được thanh toán chi phí hợp lý mà đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.

- Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

+ Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

+ Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

+ Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

+ Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

+ Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi tích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

+ Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ thỏa thuận.

 

4. Quy định về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

Căn cứ vào Điều 569 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

- Đối với trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực; trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

- Đối với trường hợp ủy quyền không thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ của Sở kế hoạch đầu tư mới nhất của Luật Minh Khuê. Quý khách hàng còn nhiều vướng mắc vui lòng liên hệ qua số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật.