Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh - Power of attorney:

 

GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION
V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document

TP. Hồ Chí Minh, dated:.............................

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước năm 2005.
  Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
  Pursuant to current Laws.

I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

Họ và tên/Full Name:...................................................................................................................................

Số Hộ chiếu/ CMND:....................................................................................................................................

Passport/ ID Number :.................................................................................................................................

Ngày cấp / Dated: Nơicấp / Issued at:..........................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ mới nhất năm 2020 ? Ủy quyền đòi nợ có hợp pháp ?

Quốc tịch/Nationality:..................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú/ermanent Address:.......................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address...............................................................................................................

Là chủ tài khoản số/Being the owner of Account Number(s):......................................................................

II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/ Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN / Securities Company:...................................................................................

Người đại diện / Representative:..................................................................................................................

Chức vụ/Position:.......................................................................................................................................

Địa chỉ/ Address:........................................................................................................................................

Điện thoại/ Phone Number:.............................................

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

Số Fax/ Fax Number:.....................................................

III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

- Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 
Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV).

- Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.
Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents.

- Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Party B has to inform BIDV - Nam Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization contents.

 

 

>> Xem thêm:  Trường hợp nào không được ủy quyền theo quy định mới nhất ?