- Biên bản họp về việc giải thể của tất cả thành viên Hợp danh trong Công ty Hợp danh;

- Quyết định về việc giải thể (Quyết định giải thể phải có đủ các nội dung được quy định tại Điều 158 ). Quyết định do Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch ký thay mặt Hội đồng của tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên); - tham khảo mẫu;

- Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ của tất cả thành viên hợp danh (Hội đồng thành viên)

- Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trýờng hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

- Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

- Doanh nghiệp đăng bố cáo quyết định giải thể ít nhất trên một tờ báo viết (tại địa phương nơi đặt trụ sở chính) hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp (nộp kèm theo hồ sõ giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể).

- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối vớidoanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp).

- Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế Hà Nội (hoặc Công văn của Cục thuế Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).

- Thông báo do Ngýời đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các býớc thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trýớc pháp luật về những nội dung nêu trong thông báo);

- Giấy Chứng nhận của Công an TP Hà Nội về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của Công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chýa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu) (hoặc Công ty nộp bản sao công chứng hợp lệ).

Ghi chú:

Trường hợp doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ Công ty (theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp) khi nộp Hồ sõ làm thủ tục giải thể Công ty cần bổ sung Quyết định của Cấp có thẩm quyền (Cơ quan chủ quản doanh nghiệp, Bộ trýởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh - theo Điều 31 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 24/10/2004 của Chính phủ) về việc giải thể Công ty nhà nước.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập