Mẫu số: C04-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:     /QĐ-BHXH ngày …/…/2011 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI……..
BHXH TỈNH (HUYỆN)…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Số: ……./HĐ-BHXH

- Căn cứ Luật BHYT số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 14/11/2008.

- Căn cứ Quyết định số ………..ngày ………..của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

- Căn cứ ..........................................

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… tại …………………….

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Bảo hiểm xã hội ………………………

Địa chỉ:....................................................................................

Điện thoại:……………………………Fax......................................

Tài khoản số…………………………Tại.......................................

Đại diện: Ông (bà)………………………..Chức vụ........................

Giấy ủy quyền số………………………….ngày ... tháng … năm…….

Bên B:……………………………..

Địa chỉ:....................................................................................

Điện thoại:……………………………Fax......................................

Tài khoản số…………………………Tại.......................................

Đại diện: Ông (bà)………………………..Chức vụ........................

Giấy ủy quyền số………………………….ngày ... tháng … năm…….

Hai bên thống nhất tiến hành ký hợp đồng đóng BHYT, cấp thẻ BHYT theo các điều khoản như sau:

Điều 1: Đối tượng, số tiền đóng BHYT, thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, thời hạn cấp thẻ BHYT.

1. Danh sách người tham gia BHYT do bên B lập gồm có………….. người, là đối tượng ………. trong ………. trang (tờ) với tổng số tiền đóng BHYT …………….đồng.

2. Thời gian đăng ký khám chữa bệnh từ …/…/……. đến …/…/…….

3. Thời gian cấp thẻ BHYT: Chậm nhất sau …….ngày kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực.

Điều 2: Trách nhiệm của bên A

1. Cùng bên B kiểm tra, xác định danh sách đối tượng đóng BHYT được cấp thẻ BHYT.

2. Cấp đầy đủ, kịp thời cho bên B thẻ BHYT theo danh sách gồm ……..người, có thời hạn từ …/…/….. đến …/…/……

3. Đảm bảo cho những người có tên trong danh sách nêu tại điểm 1 được hưởng quyền lợi đã được quy định tại Luật BHYT.

4. Thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những đối tượng giảm.

5.............................................................................................

Điều 3: Trách nhiệm của bên B

1. Kê khai, lập danh sách đối tượng đóng BHYT đúng, đầy đủ, kịp thời gửi cho cơ quan BHXH.

2. Đóng BHYT cho cơ quan BHXH theo … kỳ trước ngày … của các tháng … năm … vào tài khoản số …………….của cơ quan BHXH ………… tại (KBNN, Ngân hàng)……………

3. Khi có biến động tăng, giảm đối tượng phải kịp thời lập danh sách gửi cho Bên A.

4. Có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng các trường hợp giảm (trừ trường hợp tử vong), nếu không thu hồi hoặc thu hồi chậm thì phải chịu trách nhiệm đóng đủ BHYT cho những đối tượng này đến hết thời hạn sử dụng còn lại của thẻ hoặc đến thời điểm thẻ BHYT được thu hồi.

5. …………….

Điều 4: Phương thức thanh toán

1. Thời gian chuyển tiền……………kỳ.

- Kỳ I: Chậm nhất đến ngày …/…/……… Bên B chuyển số tiền…………..cho bên A.

- Kỳ II:

- Kỳ cuối: Trước ngày …/…/…… (ngày hết hạn của thẻ BHYT) bên B phải chuyển hết số tiền còn lại của hợp đồng.

2. Phương thức thanh toán……………….

3. Tài khoản thanh toán:

Bên A - Tài khoản số……………….tại………………….

Bên B - Tài khoản số……………….tại………………….

Điều 5: Điều khoản chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế độ BHYT và các điều khoản đã ký để đảm bảo quyền lợi của người đóng BHYT.

2. Định kỳ hàng quý hai bên cùng tiến hành kiểm tra, đối chiếu tình hình đóng và cấp thẻ BHYT.

3. Thực hiện quyết toán số tiền đóng BHYT khi hợp đồng hết hạn.

4. Khi Nhà nước thay đổi chính sách có liên quan đến tiền lương và mức đóng BHYT của đối tượng thì được điều chỉnh và thực hiện theo quy định của Nhà nước.

5. Cơ quan BHXH được quyền đình chỉ cấp thẻ BHYT nếu bên B không đóng, đóng không đủ số tiền BHYT theo điểm 1 và 4 điều kiện chung của hợp đồng. Nếu đóng không đúng thời gian quy định thì phải nộp số tiền lãi cho thời gian chậm đóng theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố (Điều 49 Luật BHYT).

6. Khi có những vấn đề phát sinh mới có thể bổ sung phụ lục Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh phải kịp thời thông báo cho nhau để cùng bàn bạc, giải quyết trên cơ sở bình đẳng, hợp tác và đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …/…/… đến ngày…/…/…

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B