Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế, Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp >> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng:

----------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

GẮN VỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG

CĂN CỨ:

- Bộ luật Dân sự số ....../20..../QH11 ...................

- Luật kinh doanh bất động sản số…./20.../QH...

- Nghị định số ....../20..../NĐ-CP ngày ….

- Quyết định số ....../UBND-XD ngày .....tháng ..... năm 20...... của Uỷ ban nhân dân tỉnh .......;

- Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng dự án số ...../”HĐNT”/20....... ngày .....tháng......năm 20.......

- Trên cơ sở nhu cầu và khả năng của Các Bên.

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền sử dụng đất gắn liền với cơ sở hạ tầng (“Hợp Đồng”) này được lập và ký vào ngày tháng ….năm 20............. bởi và giữa các bên:

I. CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................

Tel: ............................................

Đại diện: .........................................

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Dưới đây gọi tắt là Bên A)

II. CÔNG TY TNHH ....................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................

Tel:

Fax:

Đại diện:

Chức vụ:

(Dưới đây gọi tắt là BÊN B)

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là "Các Bên".

XÉT RẰNG:

- Bên A và Công ty TNHH.................. - Chủ đầu tư (“Chủ Đầu tư”) của Công ty TNHH ................ đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng dự án số ......./”HĐNT”/20... (“Hợp đồng nguyên tắc”) ngày...... tháng ......năm 20.....

- BÊN B là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập bởi là Chủ Đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư số .........do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây cấp ngày.............., mong muốn được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cơ sở hạ tầng nằm trong dự án Khu đô thị mới Văn Phú, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây với diện tích ………tại lô đất để xây dựng Khu trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

VÌ VẬY, NAY, Các Bên cùng nhất trí thoả thuận ký kết Hợp Đồng này với các điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1 Bên A đồng ý chuyển nhượng diện tích đất .......m2 có gắn với toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật (“Diện Tích Chuyển Nhượng”) tại Lô Đất Số ... cho Bên B (Diện tích này nằm trong tổng diện tích chuyển nhượng đã được Bên A và Chủ Đầu Tư thoả thuận trong Hợp đồng nguyên tắc ký ngày .... tháng .... năm ...... Vị trí cụ thể của Diện Tích Chuyển Nhượng sẽ được xác định với sự chứng kiến của Các Bên và đại diện của cơ quan có thẩm quyền của Hà Tây. Diện tích thực tế của Diện Tích Chuyển Nhượng sẽ được điều chỉnh phù hợp với trích lục bản đồ được cấp bởi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tây đính kèm theo hợp đồng thuê đất. Diện Tích Chuyển Nhượng tại Khu Đất Số .... theo quy hoạch bao gồm các hạng mục sau:

- Tiền sử dụng đất đã mà Bên A đã nộp cho nhà nước;

- Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng (theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

- San lấp mặt bằng (theo cao độ quy hoạch);

- Hệ thống thoát nước công cộng (bao gồm cống ngầm) đến chân hàng rào của Diện Tích Chuyển Nhượng;

- Hệ thống đường giao thông (bê tông áp phan) công cộng đến chân hàng rào của Diện Tích Chuyển Nhượng..

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ CƠ SỞ HẠ TẦNG

2.1 Đơn giá chuyển nhượng cơ sở hạ tầng (bao gồm các hạng mục như quy định tại Điều 1.2 nêu trên) là ………./m2, trong đó:

2.2 Tổng giá trị của Hợp Đồng là …………., trong đó:

- Tiền thuê đất:

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:

- Chi phí chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật là

ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Tổng giá trị của Hợp Đồng là ……….sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A theo lịch biểu sau:

- Đợt một:

- Đợt hai:

3.2 Bên B sẽ thanh toán cho Bên A bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên A tại ngân hàng.

3.3 Trong trường hợp Bên B chậm thanh toán, Bên B sẽ phải thanh toán cho Bên A khoản tiền phạt với mức lãi suất …….%/tháng tương ứng với thời gian chậm thanh toán.

3.4 Bên B sẽ thanh toán cho Bên A bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

4.1 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

a) Đảm bảo và cam kết rằng mình có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cơ sở hạ tầng đối với Diện Tích Chuyển Nhượng theo quy định của Pháp luật Việt Nam cho Bên B và sẽ liên tục duy trì tất cả các giấy phép cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp cho việc chuyển nhượng này

b) Chậm nhất đến ngày …….., chuyển nhượng và bàn giao cho Bên B Diện Tích Chuyển Nhượng với tất cả các hạng mục như quy định tại điều 1.2 ở trên đã được hoàn thiện và đáp ứng các tiêu chuẩn đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi việc chuyển giao và bàn giao đã được chấp thuận bởi Bên B thì việc chuyển nhượng và bàn giao đó sẽ được Bên A và Bên B ghi nhận bằng việc ký một biên bản.

c) Đảm bảo chất lượng của cơ sở hạ tầng theo đúng các tiêu chuẩn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

d) Đảm bảo rằng sau khi toàn bộ mặt bằng và cơ sở hạ tầng được bàn giao cho Bên B, Bên B có thể ngay lập tức thi công xây dựng công trình mà không phải tiến hành các công việc như san lấp và nén đất.

e) Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực xung quanh Diện Tích Chuyển Nhượng trong suốt thời hạn của hợp đồng thuê đất.

f) Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong việc đấu nối các công trình hạ tầng được xây trên diện tích đất được chuyển nhượng vào hệ thống hạ tầng chung của toàn bộ Dự án;

g) Có trách nhiệm quản lý thống nhất về quy hoạch kiến trúc và cơ sở hạ tầng của toàn bộ dự án theo quy định của Quyết định số ..... ngày..... tháng ..... năm ..... của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây về việc cho phép đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Văn Phú, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây và Quy hoạch chi tiết 1/500;

h) Giám sát việc thực hiện dự án đối với BÊN B thuộc dự án khu đô thị mới Văn Phú phù hợp thoả thuận tại Hợp đồng này và Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị mới được phê duyệt

i) Xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho giá trị quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng được chuyển nhượng cho Bên B khi Hợp Đồng được thanh lý.

j) Chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ thống giao thông bên ngoài Diện Tích Chuyển Nhượng trong suốt thời hạn của hợp đồng thuê đất.

4.2 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

a) Thanh toán cho Bên A số tiền chuyển nhượng theo quy định và lịch biểu thanh toán tại Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Thực hiện thủ tục cần thiết để ký kết Hợp đồng thuê đất và nhận được Giấy chứng nhận quyền sử đất đối với Diện Tích Chuyển Nhượng quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này và thanh toán các khoản thuế, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng;

c) Sử dụng đất được chuyển nhượng phù hợp với bản Quy hoạch chi tiết 1/500 và bất kỳ bản sửa đổi sau đó và luật pháp Việt Nam;

d) Xây dựng và hoàn thiện các công trình kiến trúc của Diện tích Chuyển nhượng theo đúng quy hoạch và thiết kế được duyệt phù hợp với tiến độ thực hiện dự án;

e) Thực hiện kinh doanh Công trình xây dựng trên diện tích đất chuyển nhượng phù hợp với luật pháp Việt Nam và các quy định của tỉnh Hà Tây và Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị mới đã được phê duyệt;

f) Trả phí duy tu bảo dưỡng, phí dịch vụ hàng năm dự kiến là ……./m2/năm bao gồm dịch vụ bảo dưỡng hạ tầng, phí điện chiếu sáng, bảo vệ bên ngoài hàng rào, phí vệ sinh công cộng (không bao gồm chất thải sản xuất), chăm sóc cây xanh… Phí duy tu bảo dưỡng, phí dịch vụ hàng năm cụ thể mà Bên B trả cho Bên A sẽ được cơ quan có thẩm quyền của Hà Tây phê duyệt. Bên A và Bên B đồng ý sẽ ký một hợp đồng riêng liên quan đến việc duy tu và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng.

g) Được quyền tiến hành xây dựng hoặc chuẩn bị xây dựng trên diện tích nhận chuyển nhượng sau khi Bên B thanh toán đợt 1 theo quy định tại Điều 3.1 nêu trên.

ĐIỀU 5: BẢO MẬT

Các Bên sẽ giữ bí mật và bảo mật tất cả các nội dung của Hợp Đồng này và tất cả các điều khoản và điều kiện đã được thoả thuận trong quá trình đàm phán. Các nội dung này sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba nào khác trừ trường hợp pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan và/hoặc phát sinh từ Hợp Đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải giữa Các Bên. Trong trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng hoà giải, một trong Các Bên có thể đưa tranh chấp ra Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam để giải quyết.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trong trường hợp một bên (“Bên Vi Phạm”) vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này xâm phạm đến lợi ích của bên kia (“Bên Bị Vi Phạm”) và không có biện pháp khắc phục trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bên Bị Vi Phạm) thì Bên Bị Vi Phạm có quyền ngay lập tức chấm dứt Hợp Đồng này. Trong trường hợp như vậy, Bên Vi Phạm sẽ phải bồi thường cho Bên Bị Vi Phạm tất cả các thiệt hại theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp Bên A là Bên Vi Phạm, thì ngoài các nghĩa vụ đã được quy định tại điều này Bên A sẽ phải ngay lập tức hoàn trả cho Bên B tất cả các khoản tiền đã nhận.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1 Hợp Đồng này được hiểu và giải thích theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

8.2 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

8.3 Hợp Đồng này được lập thành … (…) bộ gồm …. (…) bản tiếng Anh và …. (…) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ … (…) bộ. Một bộ gửi đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Diện Tích Chuyển Nhượng.

BÊN A

(ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN B

(ký, ghi rõ họ và tên)

Agreement on Assignemnt of land use right accompanying with the project development right

No. ___ /20......./NQN-INPYUNG/

between

quangninh housing business joint stock company

as the Transferor

and

INPYUNG VIETNAM COMPANY LIMITED

as the Transferee

This Agreement on Assigment of Land Use Right Accompanying with the Right on Project Development is made on [••••] 20...... by and between:

I. ......................housing business joint stock company

Registered address

:

No. ......, plot ........, Trung Yen I street, Yen Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi

Tel

:

.......................................................

Representative

:

Mr..................................................

Position

:

Chairman of the Board of Management

(in this Agreement, Quang Ning Housing Business Joint Stock Company as of the Transferor is referred to as “Party A”);

and

II. ....... VIETNAM Company Limited

Registerred address

:

........urban area, Phu La ward, Ha Dong city

Tel

:

Representative

:

.............................

Position

:

General Director

(in this Agreement, Quang Ning Housing Business Joint Stock Company as of the Transferee is referred to as “Party B”);

Agreement Signing basic

pursuant to:

(1) Following legal documents:

(i) The Civil Code No. .....;

(ii) The Law on real estate No...............

(iii) Decree No............... dated ...... October ............. of the Government providing detailed regulations and guidelines for implementation of the Law on real estate business.

(iv) Decree No................... dated .......... January .............. of the Gevernment on issuance of Regulations on new urban area;

(v) Decision No................. dated .............. September .............. of Ha Tay People’s Committee permitting the construction of Van Phu new urban project, Ha Dong town, Ha Tay province;

(vi) Decision No................ dated ............ April ............ of Ha Tay People’s Committee on assigning Quang Ninh Housing Business Joint Stock Company in receving and continuing implement the task as investor of the project: Van Phu new urban area, Ha Dong town from Quang Ninh Housing Business and Investment Construction Joint Stock Company which was approved by Ha Tay People’s Committee in investment in Decison No.......... dated ................ (“Decision No.1073”);

(vii) Decision No.1385/UBND-XD dated 7 October 2005 of Ha Tay People’s Committee on approving master plan scale 1/500 of Van Phu new urban area, Ha Dong town, Ha Tay province (“Decision No.1385”);

(viii) Decision No.1206/QD-UBND dated 12 July 2007 of Ha Tay People’s Committee on adjustment of master plan scale 1/500 of Van Phu new urban project, Ha Dong town, Ha Tay province (“Decision No.1206”);

(ix) Decision No.927/QD-UBND dated 14 April 2008 of Ha Tay People’s Committee on adjustment of master plan scale 1/500 Van Phu new urban area, Ha Dong town, Ha Tay provicne (the second time) (“Decision 927”); and

(x) Other related legal documents; and

(2) Decision No.......... dated [--] March ......... of the Board of Management of Quang Ninh Housing Business and Investment Construction Joint Stock Company on splitting and conversion of the Branch of Quang Ninh Housing Business and Investment Construction to Quang Ninh Housing Business Joint Stock Company;

(3) Principle Agreement on Project Transfer No....... signed on ... ..... by and between the Branch of Quang Ninh Housing Business and Investment Construction Joint Stock Company and INPYUNG Company Limited (“Principle Agreement”);

(4) Investment Certificate No............. issued by Ha Tay People’s Committee on .............. permitting INPYUNG Company Limited in establishing INPYUNG Vietnam Company Limited to implement the project of Business center and office for lease INPYUNG VINA at Van Phu new urban area, Ha Dong town, Ha Tay province (“Invesment Certificate”).

(5) Party A has completed the investment construction on compatible infrastructure of the Project and has right to transfer the land use right in accompanying with project development right to the secondary investor in investment, devlopment of the Project in accordance with Vietnamese laws.

THEREFORE, AFTER DICUSSION AND NEGOTIATION, the Parties hereto agree to enter into this Agreement with the following terms and conditions:

Article 1. Definition and explanation

1.1. Definition:

In this Agreement, unless otherwise required, the capitalized words and phrase shall have following meanings:

"The Parties" means Party A and Party B;

"Project" means the Project of business center and office for lease INPYUNG VINA at Van Phu new urban area, Ha Dong town, Ha Tay province which shall be implemented by Party B in accordance with the Investment Certificate.

Project Of New Urban Area” means the project of Van Phu new urban area, Ha Dong town, Ha Tay that Party A is investor in accordance with Decision No.1073;

Agreement” means this Agreement on assignment of land use right accompanying with the right on project development;

“Transfer Value” has meaning as regulated in Article 3.2 of this Agreement.

Land Plot” means the land plot which is marked [--], with total area of 10,370m2 (ten thousand three hundred and seventy square metres) with technical infrastructure in Van Phu new urban area, Ha Dong town, Ha Tay district to implement the Project. Mark of the Land Plot is defined in accordance with Master Plan Scale 1/500 and exact area of the Land Plot shall be defined in actual by the Parties in Minutes on transferring landmark.

Working Day” means any day exept for (i) Saturday, Sunday and holidays of Vietnam and (ii) any day that the banks in Vietnam are permitted or forced to close door in accordance with regulations of the competent authority.

Master Plan Scale 1/500” means the master plan with scale 1/500 of Van Phu new urban area, Ha Dong town, Ha Tay province approved by Ha Tay People’c Committee in Decision No.1385, Decision No.1206 and Decision No.927 and the amendments, supplementations approved by competent authority (if any).

"United States Dollar“ or "USD" means the legal currency unit of United States of America.

Dong” or “VND” means the legal currency unit of Vietnam.

1.2 Explanation principle: Heading and name of the Articles of this Agreement are for reference convenience only and shall not effect to contents of related articels. If there is conflict between contents of a certain article with its heading, content of such article shall be used to solve problem in such article.

Article 2. Object of the Agreement

Party A, as the investor of Project Of New Urban Area , agree to transfer land use right of the Land Plot with the whole right of investment, construction, development, management and business of the Project in the Land Plot to Party B in accordance with this Agreement. Party B, as the secondary level investor, agrees to receive the land use right with the whole right of investment, construction, development, management and business of the Project in the Land Plot, accordingly, Party B will pay to Party A transfer value of the land use right in the land Plot in compliance with the Article 3 below.

Article 3. Transfer value

3.1 The transfer value of of the land use right per square metter (m2) applicable to the Land Plot shall be calculated on the basis of land use fee that Party A paid to Ha Tay province, compensation and site clearance cost, construction cost for infrastructure and other cost. Accordingly, the Parties herein argee that transfer price per m2 of the land use right of the Land Plot shall be three million Dong per m2 (3,000,000VND/m2).

3.2 Total value of the land use right of the Land Plot is Thirty one billion, one hundred and ten million Dongs (3,000,000VND/m2 x 10,370m2 = 31,110,000,000VND) (“Transfer Value”).

The Transfer Value in this Article 3.2 is exclusive of value added tax 10% in accordance with Vietnamese law.

3.3 Payment schedule:

Party B will pay Transfer Value to Party A according to following payment schedule:

3.3.1 The Parties herein confirm that INPYUNG Company Limited, the investor of the Project according to Investment Certificate, transferred to Party A an amount of two hundred and fifty two billion, seven hundred and sixty seven million, O hundred and seventy thousand, one hundred and fourty five Dongs (252,767,070,145VND) (“The Advance Amount”) as the deposit and being on account for the receive of land use right of 118,673m2 land (“Total Area To Be Transferred”) for implementing projects in the New Urban Area, including the Project. Therfore, the Parties herein agree that part of the Advance Amount equivalent to rate of the Land Plot area in comparison with Total Area To Be Transferred or twenty two billion, O hundres and eighty seven five hundred and thirty nine, O hundred and thirteen Dong (22,087,539,013VND) (“the Deduction”) shall be deducted to Transfer Value as one of Party B’s payment to Party A according to this Agreement.

3.3.2 The different money amount between Transfer Value and the Deduction is Nine billion, O hundred and twenty two million, four hundred and sixty, nine hundred and eighty seven Dongs (9,022,460,987 VND) shall be paid by Party B tp Party A within fifteen days (15) as from the signing date of this Agreement.

3.4 The payment of Transfer Value of Party B to Party A in accordance with this Agreement shall be done to bank account of Party A as regulated below or any other account as notice of Party A from time to time:

Vietnamese currency account No.:

United States Dollar currency account No:

Bank:

Beneficiary: Quang Ninh Housing Business Joint Stock Companny

3.5 In case Party B pay the Transfer Value in United States Dollar, the exchange rate shall be the selling price in favor of United States Dollar fixed by Vietnam Commercial Bank at the payment time.

3.6 In case Party B delay the payment of Transfer Value as regulated in this Agreement, Party B must bear a penalty for overdue payment beside the Trasnfer Value with the rate of two percent [2%] per month which is accounted on the overdue payment amount of Transfer Value as from the date of expiring date to the date that Party B fully pay to the Guarantor.

Article 4: Hand over of the Land Plot

Within five (5) Working Days as from the date that Party B fulfilled its payment obligation according to Article 3 above (including the payment for penalty amount for overdue payment (if any)), Party A will hand over the Land Plot to Party B in actual. The Parties will determine landmark of the Land Plot in actual and will make the Minutes on hand over the landmark.

Article 5:Rights and obligations of the Parties

5.1 Rights and obligations of Party A:

(a) Party A, as the investor of the Project of New Urban Area, will have right to supervise the investment, construction, development, management and doing business the Project on Land Plot in compliance with regulations of laws and for ensuring that Party B implemented the Project as schedule and technical standard raised on Investment Certificate, Master Plan Scale 1/500, preliminary design and execution technical design approved by competent authority;

(b) Party A, at any time, with a acceptable reason may require Party B in providing with necessary information relating to the implementation of the Project for the purpose mentioned in Item (a) Articel 5.1.1 above.

(c) Party A ensures and commits that Party A will have right to transfer land use right of the Land Plot according to Vietnamese laws to Party B and Party A will continuosly maintain necessary licenses for ensuring legality of this transfer.

(d) Party A commits that all of infrastructure in compatible with the Project shall be completed by Party A in accordance with approved standard of the state competent authorities.

(e) Party A ensures that after the entire Land Plot is handed over to Party B, Party B can immediately proceed with the construction works.

(f) Party A has obligation in ensuring security order, environmental hygiene around the Land Plot.

(g) Party A will make good condition to Party B in connecting infrastructure and works which is built on the Land Plot into general infrastructure of the Project of New Urban Area;

(h) After Party B completed its payment obligation according to this Agreement, Party A will issue value addeed tax bill for the Transferred Value.

(i) Party A, within its capacity, will assist and cooperate with Party A in proceeding related procedure to complete the transfer of land use right of the Land Plot in accordance with Vietnamese law including the conclusion of land leasing agreement with state competent authority and apply for land use right certificate with the Land Plot.

5.2 Rights and obligations of Party B

(a) After Party B received the Land Plot from Party A shall be response for implementing its right in investment, construction, development, management and doing business of the Project on Land Plot in compliance with the Invesment Project and Vietnamese law. Party B, by its expense, will apply for necessary permits, approvals of competent authorities for implementing its right in investment, construction, development, management and doing business of the Project on Land Plot.

(b) Party B after receiving the Land Plot in actual, according to regulation of Article 4 above, by its expense will carry out necessary procedures to complete procedure relating to the transfer of land use right of the Land Plot in accordance with Vietnamese laws, including the conclusion of land leasing agreement with state competent authority and apply for land use right certificate with the Land Plot.

(c) Party B has obligation in making payment all taxes, fees, official fees and other fees relating to the transfer of land use right of the Land Plot according to this Agreement;

(d) Party B is used the Land Plot for sole purpose of implementing the Project in accordance with its Investment Certificate, Master Plan Scale 1/500 and in compliance with laws and regulations of Vietnam, unless otherwise regulated;

(e) Construction and completion of architectual works on the Land Plot im compliance with the Project and as regulated in Investment Certificate, Master Plan Scale 1/500, the preliminary designs and technical designs approved by state competent authorities;

(f) Party B commits that Party B will ensure implementation schedule of the Project according to regulated schedule in Investment Certificate. In case, Party B does not implement as regulated schedule, Party B will have responsible in reimburse all expense, charge, damage caused by such delay of implementation of the Project to Party A, beside the sanction forced by states competent authorities that Party B is borne;

(g) Party B herein commits that, during implementation process of the Project, if it cause any damage to any works in the Project of New Urban Area, Party B will have responsible in reimburse to Party A all expense, charge for restoring, repairing such infrastructure works.

(h) Party B herein commits and confirms that, Party B will pay maintenance fees, annual fee including but not limited to service fee for infrastructure maintenance, electrical illuminate fee, external fence protection fee, public hygiene fee, verdure care fee… basing on the concusion of service provision agreement with Party A or any third party.

(i) Party B herein commit and confirm that, Party B will comply all regulations, charter of the new urban area issued by Party A or any third party in condition that this regulations, charters of such new urban approved by state competent authority.

Article 6: Confidentiality

The Parties hereto shall keep strictly secret and confidential all of the contents of this Agreement and all other terms and conditions agreed during the negotiations. Such contents shall not be disclosed to any third party unless required by laws or competent authorities for the disclosure

Article 7: Applicable laws and Dispute Settlement

This Agreement is stipulated and explained in accordance with laws of Socialist Republic of Vietnam. Any disputes arising out and/or in relation to this Agreement, if it cannot be settled by amicable, negotiations between the related Parties within three (03) month as from the date that arise such dispute, one of the related Parties will have right to bring such dispute to Vietnam International Arbitration Center (VIAC) beside the Vietnam Chamber of Commerce and Industry to solve under procedural principle of Vietnam International Arbitration Center. Decision of the Arbitrator shall be valid and binding with the Parties.

Article 8: Amendment and suplementation of the Agreement

Any amendment, suplementatuon of this Agreement shall be made in writing and be signed by competent representative of the Parties.

Article 9: General provision

9.1 This Agreement takes effect as from the signing date, all previous agreement between the Parties relating to the Land Plot shall be void.

9.2 This Agreement is made into six (06) sets, each set includes one (01) copy in English, one (01) copy in Vietnamese and one (01) copy in Korean with equal validity. Each Party shall keep one (01) set. One set shall be submitted to competent authority for completing procedure of trnasferring land use right of the Land Plot.

IN WITNESS WHEREOF, HEREIN, competent representative of the Parties signed into the Agreement on the date writing above of the Agreement.

REPRESENTATIVE OF ....................... HOUSING BUSINESS JOINT STOCK COMPANY

Chairman Of Board Of Management

REPRESENTATIVE OF ..................... VIET NAM COMPANY LIMITED

General Director