Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 0986.386.648.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  0986.386.648

----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***------

Hà Nội, ngày ....  tháng .... năm 20....

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký mã vạch hàng hóa nhanh, uy tín cho doanh nghiệp

Số:             /20../HĐDV

-       Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-       Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai Bên;

Hôm nay, tại văn phòng giao dịch Công ty TNHH Tư Vấn SUNLAW số 47, Phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân Trung, , chúng tôi gồm:

 

BÊN THUÊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ……

Đại diện            :           Ông ………………………………

Chức vụ           :           Giám Đốc

Địa chỉ  :           :           ……………………………………

Điện thoại         :           ……………………………………      

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đăng ký mã số mã vạch và dịch vụ đăng ký mã số mã vạch Uy Tín

 

BÊN TƯ VẤN:               CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Địa chỉ trụ sở:                Phòng ......, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:                     (024) 3 991 6057                          Fax : (04) 3 5510350

Email:                            lienhe@luatminhkhue.vn        

Website:                         www.luatminhkhue.vn

 Đại diện bởi:                 Ông Lê Minh Trường

Chức vụ:                        Giám đốc Công ty.

 

>> Xem thêm:  Mã số mã vạch có phải đóng phí duy trì không? Vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch bị xử lý thế nào?

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết Hợp đồng Dịch Vụ Tư Vấn với những điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU 1: Nội dung

Bên Thuê Tư Vấn thuê Bên Tư Vấn và Bên Tư Vấn đồng ý tư vấn cho Bên Thuê Tư Vấn các dịch vụ sau:

.1.       Tư vấn hoàn thiện Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm;

.2.       Thay mặt Bên Thuê Tư Vấn tiến hành thủ tục đăng ký mã số, mã vạch tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 2: Thời gian 

Thời hạn có bản đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm tối đa là 25 ngày làm việc;

(Ngày làm việc được hiểu là ngày mà các cơ quan hành chính quản lý mở cửa làm việc và không thuộc một trong các trường hợp bất khả kháng được quy định tại Điều 3).

ĐIỀU 3: Bất khả kháng

Trong trường hợp cán bộ của các cơ quan hành chính phụ trách các lĩnh vực trên vắng mặt mà không có người tiếp nhận hồ sơ hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác thì tiến độ công việc được quy định tại Điều 2 có thể kéo dài nhưng không quá 03 ngày làm việc.

>> Xem thêm:  Mã vạch hàng hóa các nước, các quốc gia trên thế giới cập nhật mới nhất

ĐIỀU 4: Giá cả

Tổng giá trị của Hợp đồng là:  …….000.000đ (Bằng chữ: ……..)

Trong đó:

- Phí dịch vụ tư vấn: ……..000 đồng (Khoản phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

- Lệ phí quốc gia nộp cho Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng (TTTCCL):  …...000 đồng (Khoản phí này có biên lai thu phí của TTTCCL);

- Lệ phí duy trì MSMV nộp cho TTTCCL: …...000 đồng (Khoản phí này có biên lai thu phí của TTTCCL);

Giá cả được nêu trên bao gồm các khoản phí phải nộp các cơ quan hành chính nhà nước nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

ĐIỀU 5: thanh toán

+ Thanh toán lần 1:       …….000 đ ngay sau khi ký Hợp đồng này;

+ Thanh toán lần 2:       …….000đ ngay sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận mã vạch do Tổng cục Tiêu chuẩn chất lượng cấp;

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký mã số mã vạch thực hiện như thế nào ? Nộp hồ sơ ở đâu ?

ĐIỀU 6: Quyền của Bên Thuê Tư Vấn:

6.1 Yêu cầu Bên Tư Vấn tư vấn các thủ tục hành chính để tiến hành đăng ký mã số, mã vạch theo quy định hiện hành của pháp luật;

6.2 Sửa đổi thông tin đã cung cấp khi hồ sơ chưa được cơ quan chức năng thu nhận;

Yêu cầu Bên Tư Vấn thực hiện công việc theo đúng nội dung, thời hạn đã thoả thuận;

6.3  Nhận Bản đăng ký mã số, mã vạch sau khi đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo Điều 4 và Điều 5 của Hợp đồng.

6.4  Yêu cầu Bên tư vấn hoàn lại số tiền đã thanh toán trước trong trường hợp Bên Tư Vấn không hoàn thành công việc như đã thoả thuận.

ĐIỀU 7: Nghĩa vụ của Bên Thuê Tư Vấn:

7.1  Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác những thông tin liên quan tới việc đăng ký mã số, mã vạch;

7.2  Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên  Tư Vấn theo Điều 4 và Điều 5 Hợp đồng này;

7.3  Hợp tác thường xuyên với Bên Tư Vấn trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

>> Xem thêm:  Yêu cầu hỗ trợ đăng kí mã sô mã vạch ?

ĐIỀU 8: Quyền của Bên Tư Vấn:

8.1  Yêu cầu Bên Thuê Tư Vấn thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 4 và Điều 5; Trong trường hợp vì lý do thanh toán không đủ và không đúng Bên  Tư Vấn có quyền giữ lại các giấy tờ pháp lý của Doanh nghiệp;

8.2  Yêu cầu Bên Thuê Tư Vấn cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết liên quan tới việc đăng ký mã số, mã vạch;

8.3  Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên Thuê Tư Vấn vi phạm Hợp đồng.

ĐIỀU 9: Nghĩa vụ của Bên Tư Vấn:

9.1  Cung cấp các dịch vụ tư  vấn chính xác và kịp thời cho Bên Thuê Tư Vấn theo Điều 1 và Điều 2 Hợp đồng này;

9.2  9.2. Thay mặt Bên Thuê Tư Vấn thực hiện công việc theo ủy quyền tại Điều 6 của Hợp đồng này.

9.3  Thực hiện Hợp đồng đúng thời hạn;

9.4  .  Giữ bí mật những tài liệu, tin tức theo yêu cầu của Bên Thuê Tư Vấn.

10    Giải  quyết  tranh chấp

>> Xem thêm:  Barcode sử dụng của Nhật hay của Việt Nam ?

Nếu có tranh chấp, hai Bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Nếu thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết theo qui định của pháp luật.

11     Điều khoản thi hành.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất là 02 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của 2 Bên.

Hợp đồng này gồm được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

         BÊN THUÊ TƯ VẤN                                            BÊN TƯ VẤN

 
 
 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về vấn đề đăng ký Mã số mã vạch?