1. Hợp đồng thuê Homestay, Resort, Villa khu nghỉ dưỡng là gì?

- Xu hướng dịch chuyển hiện nay thì nhiều bạn trẻ, hộ gia đình vào các ngày nghỉ, lễ tết thường muốn đi du lịch, nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc căng thẳng. Xuất phát từ những nhu cầu chính đáng đó mà các homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng ngày càng nhiều và việc sử dụng các dịch vụ này cũng là một vấn đề đáng để lưu ý. Từ các lý do đó hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng ra đời để đáp ứng được mối quan hệ phát sinh đó.

- Về cơ bản hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng là một loại hợp đồng dân sự hay cụ thể hơn nó là loại hợp đồng dịch vụ ghi nhận lại sự thỏa thuận giữa các bên (bên thuê dịch vụ homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng và bên cung cấp dịch vụ homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng hay còn gọi là bên cung ứng dịch vụ). Theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện các công việc liên quan để cho bên sử dụng dịch vụ (tức là bên thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng) và ngược lại bên sử dụng dịch vụ sẽ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ nghỉ dưỡng đó.

- Nội dung của hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng có thể bao gồm các nội dung về đối tượng của dịch vụ, thời hạn của hợp đồng thuê, quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng thuê và bên cho thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra còn có thể quy định về thời gian thanh toán, trách nhiệm bồi thường, đơn phương chấm dứt hợp đồng, ...

- Tóm lại hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng là một văn bản thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng. Từ hợp đồng thuê này sẽ là căn cứ phát sinh trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng và cũng là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

- Hình thức của hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng nếu bằng văn bản thì sẽ được lập gồm có các thông tin sau:

+ Đầu tiên là quốc hiệu tiêu ngữ;

+ Ngày tháng năm lập hợp đồng thuê;

+ Thông tin của bên thuê và bên cho thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng (có thể bao gồm thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân kèm theo ngày cấp và nơi cấp của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;

+ Tiếp theo là đối tượng của hợp đồng thuê, cụ thể là thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng tại địa chỉ nào, nếu có kí tự để nhận dạng thì ghi cụ thể như số phòng, căn, khu, ...

+ Giá thuê và phương thức thanh toán, thời gian thanh toán, có thể tính dựa trên các chi phí phát sinh thực tế như là tiền điện, nước, internet, ...

+ Thời gian thuê, có thể quy định cả thời gian gia hạn (nếu có);

+ Quyền lợi của 2 bên;

+ Trách nhiệm của hai bên;

+ Quy định về bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh (nếu có);

+ Cam kết của hai bên (nếu có);

+ Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của hai bên.

 

2. Mẫu hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng.

- Dưới đây chúng tôi xin cung cấp mẫu hợp đồng thuê homestay, resort, villa khu nghỉ dưỡng mới nhất. Dựa vào hợp đồng này quý khách hàng có thể thay đổi thông tin sao cho phù hợp với nhu cầu, mục đích và tình hình thực tế của các bên sao cho phù hợp. Quý khách hàng cũng có thể tải hợp đồng này về máy rồi chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa trực tiếp tùy theo nhu cầu.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(Địa điểm), ngày ... tháng ... năm 202x

 

HỢP ĐỒNG THUÊ

HOMESTAY / RESORT / VILLA KHU NGHỈ DƯỠNG 

- Căn cứ theo Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc Hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ theo Luật Thương mại 2005;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 202x, chúng tôi bao gồm bên cho thuê (sau đây gọi tắt là bên A) và bên thuê (sau đây gọi tắt là bên B) đã thống nhất các thỏa thuận và ký kết với nhau về các điều khoản có trong hợp đồng sau:

- Bên A: Bên cho thuê.

+ Họ và tên: ....

+ Sinh ngày: ... / ... / ...

+ Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân: .....      Cấp ngày: ... / ... / ...    Tại: ....

+ Địa chỉ thường trú: ...

+ Điện thoại: ...

- Bên B: Bên thuê

+ Họ và tên: ...

+ Sinh ngày: ... / ... / ...

+ Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân: .....      Cấp ngày: ... / ... / ...  Tại: ....

+ Địa chỉ thường trú: ...

+ Điện thoại: ...

Trường hợp nếu có một bên là pháp nhân thì ghi thông tin như sau:

- Bên A/B: Bên cho thuê / Bên thuê

+ Địa chỉ trụ sở: ....

+ Mã số thuế: ....

+ Hotline: .....               Số Fax (nếu có): ...

+ Người đại diện theo pháp luật: Ông/bà: ... Chức vụ: ....

+ Số điện thoại liên hệ: ...

Cùng thống nhất các điều khoản sau đây: 

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng.

- Bên A đồng ý cho bên B thuê homestay (resort / villa khu nghỉ dưỡng) ... từ ngày ... tháng ... năm 202x đến ngày ... tháng ... năm 202x.

- Các thông tin cụ thể của homestay (resort / villa khu nghỉ dưỡng) như sau:

+ Loại dịch vụ: ...

+ Địa chỉ: ...

+ Các thông tin khác về đối tượng nếu có như tổng diện tích sử dụng, các trang thiết bị trong nhà (nếu có), ...

Điều 2: Giá cho thuê và phương thức thanh toán.

2.1. Giá cho thuê.

- Giá cho thuê là .... đồng (viết bằng chữ).

- Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do bên cho thuê thanh toán dựa theo hệ số sử dụng thực tế của bên thuê và bên thuê phải thanh toán chi phí này ngay sau khi hợp đồng chấm dứt.

- Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí bảo trì, quản lý vận hành nhà ở và các khoản thuế mà bên cho thuê phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.2. Phương thức thanh toán. 

- Bên B có trách nhiệm thanh toán số tiền theo nội dung hợp đồng bằng đồng Việt Nam có thể thanh toán thông qua phương thức chi trả là bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng có ghi rõ nội dung chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán: bên B thanh toán tiền cho bên A vào ngày ... tháng ... năm 202x. 

Điều 3: Thời điểm giao nhận đối tượng thuê vào lúc 14h00 phút ngày ... tháng ... năm 202x.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê.

- Yêu cầu Bên thuê thanh toán đầy đủ số tiền thuê theo đúng hợp đồng đã ký kết.

- Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra (nếu có).

- Yêu cầu Bên thuê bàn giao và hoàn trả các tài sản liên quan sau khi chấm dứt hợp đồng thuê.

- Bảo trì và cải tạo nhà ở.

- Giao nhà ở và các trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho Bên thuê đúng thời gian theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng này.

- Thông báo cho Bên thuê biết các quy định của pháp luật và nội quy, quy định sử dụng (nếu có).

- Đảm bảo cho Bên thuê được sử dụng ổn định cho đến khi hết thời gian cho thuê.

- Trả lại số tiền thuê nhà mà Bên thuê đã trả trước trong trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở trước thời hạn.

- Bảo trì, quản lý nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê.

- Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này. 

- Yêu cầu Bên cho thuê kịp thời sửa chữa những hư hỏng nếu có.

- Yêu cầu bên cho thuê trả lại số tiền thuê mà Bên thuê đã nộp trước trong trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn.

- Thanh toán đủ tiền thuê theo đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này.

- Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng nhà ở.

- Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê cho người khác thuê lại trừ trường hợp bên cho thuê đồng ý.

- Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh theo quy định của pháp luật và quy định của khu vực.

Điều 6: Cam kết chung.

- Bên cho thuê cam kết đối tượng cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Bên cho thuê cũng cam kết về chất lượng, an toàn của công trình.

- Hai bên đã tìm hiểu kỹ thông tin của nhau, bên thuê đã tìm hiểu kỹ về thông tin về đối tượng thuê.

- Việc ký kết hợp đồng này là các bên hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Các bên cũng đồng cam kết các thông tin về nhân thân là đúng và chịu trách nhiệm về các thông tin đó.

- Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng. 

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và sẽ chấm dứt theo quy định của hợp đồng và quy định khác của pháp luật.

- Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

Bên A Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)