Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*****-----

 

HỢP ĐỒNG  UỶ QUYỀN

 

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự Số 33/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 06  năm 2005;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ……………..banh hành ngày……tháng…..năm……;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê nhà ở mới nhất năm 2020

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty………… được ban hành ngày….tháng….năm…..;

- Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ………;

 

BÊN UỶ QUYỀN: Ông (bà):..............................................

Chức danh: Tổng Giám đốc  - Công ty Cổ phần ………………..

Số CMTND: …………….., ngày cấp ….……, nơi cấp …………

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):...................................

Chức danh: Phó giám đốc -  Công ty Cổ phần ……………………

Số CMTND: ………., ngày cấp ………………, nơi cấp ………

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước mới nhất năm 2020

Bằng Hợp đồng ủy quyền này Bên Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Bên Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. - Phó Giám đốc …….như sau:

         1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ……………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………………… ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

         2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………...

         3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

         4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ………………..

        5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của …………….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……………….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

         6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn ……………theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ……….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý mới nhất năm 2020

 

Nơi nhận:

-……………………………

-……………………………

 

                                TỔNG GIÁM ĐỐC

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020