NỘI DUNG YÊU CẦU:

Ông Tiền là chủ hộ gia đình, muốn thuê Công ty TNHH Hòa An (có chức năng thiết kế và thi công các công trình xây dựng dân dụng) thiết kế và xây dựng ngôi nhà 5 tầng cho mình trên diện tích đất là 100m2. Anh chị hãy tư vấn cho ông Tiền: Soạn thảo các dự thảo hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc cho ông Tiền?

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH:

  • Bộ luật dân sự năm 2019;
  • Luật xây dựng năm 2014;
  • Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
  • Nghị định 06/2021/NĐ-CP hưỡng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

NỘI DUNG TƯ VẤN:

Hợp đồng về tư vấn và thiết kế kiến trúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC


- Căn cứ Bộ luật Dân sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2015;

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XIII;

- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Căn cứ giấy GCNĐKD của Công ty TNHH Hòa An;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm 20 ...... tại văn phòng Công ty TNHH Hòa An, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN A (CHỦ ĐẦU TƯ)

- Đại diện : Ông Nguyễn Văn Tiền.

- Số CMND : …………………….. cấp ngày … tháng …….. năm …

- Địa chỉ : ……………………

- Điện thoại : .………………….

BÊN B (CÔNG TY TNHH HÒA AN)

- Tên giao dịch : ……………………

- GCNĐKDN :

- Địa chỉ Trụ sở : .…………………..

- Điện thoại : …………………… - Fax:……………..

- Số tài khoản : …………………... Ngân hàng …………

- Mã số thuế :

- Người đại diện : Ông………………… Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng Tư Vấn và Thiết Kế Kiến Trúc công trình nhà ở với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.Bên B sẽ tiến hành thực hiện công việc tư vấn và thiết kế toàn bộ ngôi nhà 5 tầng trên diện tích đất 100m2 cho bên A theo các công việc chủ yếu sau:

Tư vấn và thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật - Thiết kế phối cảnh mặt tiền, phối cảnh phòng khách, các phòng ngủ, bếp và các không gian sinh hoạt chung của gia đình, phần kết cấu, phần hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng;

Phối hợp với Bên A khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế; phát hiện thi công sai với thiết kế trong quá trình thi công, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình và với yêu cầu của chủ đầu tư khi cần thiết.

Bên B sẽ phải thực hiện việc thiết kế các hạng mục có liên quan và nằm trong khuôn viên toàn công trình như: phần thiết kế cổng, hàng rào, định vị sân vườn tiểu cảnh.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Giá trị hợp đồng :…………............…Việt Nam đồng (…...........................bằng chữ). Giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phương thức thanh toán: Thanh toán chia 3 đợt và bằng Đồng Việt Nam.

+ Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng bên A tạm ứng cho bên B 10% giá trị hợp đồng

+ Đợt 2: Ngay sau khi bên A nhận hồ sơ bản vẽ thiết kế sơ bộ bên A tạm ứng cho bên B 30% giá trị hợp đồng.

+ Đợt 3: bên A sẽ thanh toán cho bên B hết số tiền còn lại vào thời điểm nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

-Hình thức thanh toán: bên A sẽ chuyển vào tài khoản của bên B theo chỉ dẫn sau:

Sốtài khoản:……………Chủ tài khoản:……………..Ngân hàng:………………….

ĐIỀU 4: BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

- Bên B phải nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng tương đương 10% (mười phần trăm) giá trị hợp đồng.

- Bên B sẽ không được nhận lại đảm bảo thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên B từ chối thực hiện hợp đồng đã ký kết.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được hoàn trả lại cho bên B khi đã hoàn thành công việc theo thỏa thuận của hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- Bên A được toàn quyền sử dụng các tài liệu này, sao chụp để phục vụ công việc mà không cần phải xin phép Bên B.

- Được tự mình giám sát hoặc thuê giám sát và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng mình đã ký.

- Yêu cầu bên B sửa đổi, bổ sung thiết kế hoặc lựa chọn nhà thiết kế khác thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay đổi thiết kế trong trường hợp bên B từ chối thực hiện công việc này.

- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung về diện tích đất, vị trí đất, các tiêu chuẩn xây dựng của địa phương tại địa điểm xây dựng cho bên B để phục vụ công tác tư vấn, thiết kế, giám sát.

- Thực hiện thủ tục đứng tên trên giấy phép xây dựng (nếu trường hợp phải xin cấp phép).

- Thanh toán đầy đủ cho bên B theo đúng quy định điều 3 của hợp đồng.

- Các quyền và nghĩa vụ khác của bên A (ngoài những điều nêu trên) theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

- Có trách nhiệm hoàn thành và bàn giao các loại bản vẽ, hồ sơ thiết kế đúng yêu cầu và thời gian cho bên A.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu, chất lượng sản phẩm thiết kế do mình đảm nhận và tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế của nhà thầu phụ (nếu có). Nhà thầu phụ khi tham gia thiết kế xây dựng phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế trước nhà thầu chính và trước pháp luật.

- Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế xây dựng và ngoài hợp đồng thiết kế xây dựng.

- Có quyền tác giả với tất cả tài liệu báo cáo và các tài liệu khác được thực hiện bởi các nhân viên của Bên B.

- Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng và thực hiện thanh toán đúng như thỏa thuận hợp đồng.

- Các quyền và nghĩa vụ khác của bên B (ngoài những điều nêu trên) theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 7: BẤT KHẢ KHÁNG

- Khi có sự kiện bất khả kháng, không bên nào phải chịu trách nhiệm trước bên kia về bất kì thiệt hại, sự chậm trễ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Việc gây không thực hiên được hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ không coi là vi phạm hợp đồng.

- Bên tuyên bố sự kiện bất khả kháng phải nỗ lực thực hiện để rút ngắn thời gian trì hoãn hoặc vi phạm. Cách giải quyết hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra lúc đó phải được hai bên thỏa thuận theo hướng đảm bảo có lợi cho cả đôi bên và đúng quy định pháp luật. Thời hạn giải quyết là 15 ngày, hết thời này mà không đưa ra được thỏa thuận chung thì bên nhận tuyên bố sự kiện bất khả kháng có quyền hủy bỏ hợp đồng.

ĐIỀU 8: XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- Trường hợp Bên B thực hiện công việc chậm trễ so với thỏa thuận hợp đồng thì Bên B phải chịu phạt 0.1% giá trị hợp đồng/ngày;

- Trong trường hợp Bên B kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng quá 30 ngày mà không có lý do chính đáng (được Bên A chấp thuận), Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên B bồi thường cho Bên A các chi phí phát sinh (bao gồm cả chi phí Bên A thuê đơn vị khác thực hiện tiếp phần việc còn dở dang tại thời điểm chấm dứt hợp đồng) và chịu phạt 12% giá trị hợp đồng.

- Trong trường hợp bên B vì thiếu sót trong quá trình thiết kế dẫn đến việc thiết kế sai kỹ thuật không đúng theo tiêu chuẩn quy định buộc bên A phải tháo dỡ, đập phá khối lượng công việc đã thi công; mọi thiệt hại về trường hợp này bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A.

- Nếu bên A không thanh toán đúng thời hạn cho Bên B mà không có lý do chính đáng thì Bên A sẽ bị phạt 0.1% giá trị hợp đồng/ngày.

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các qui định trong hợp đồng này thì sẽ chịu phạt 100%.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Bên B sẽ không chịu trách nhiệm các nội dung sau : Thẩm định giá trị xây lắp thực tế; Các trách nhiệm thiệt hại về tài sản và vật tư không do lỗi thiết kế trong quá trình thi công; Những tư vấn ngoài phạm vi chuyên môn của công ty; Những thay đổi của chủ nhà so với hồ sơ thiết kế ban đầu.

ĐIỀU 10: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp:

Thực tế Bên B không có năng lực thực hiện thiết kế một cách đồng bộ, an toàn, tiết kiệm ; Chậm bàn giao hồ sơ thiết kế quá 05 ngày trở lên mà không có lý do chính đáng . Việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện bằng văn bản; Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp: Bên A không có năng lực tài chính, không thanh toán thiết kế phí theo thỏa thuận.

ĐIỀU 11: CAM KẾT

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng. Các bên có đầy đủ điều kiện, năng lực, pháp lý để ký kết và thực hiện nội dung, khối lượng công việc của hợp đồng này.Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm được quy định trong hợp đồng này và hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho nhau để thực hiện trách nhiệm của mình một cách có hiệu quả.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết để tích cực giải quyết. (Nội dung được ghi lại dưới hình thức biên bản). Mọi sự sửa đổi hay bổ sung vào bản Hợp đồng này phải được sự đồng ý của cả hai Bên và được lập thành phụ lục hợp đồng. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này đều sẽ được giải quyết dựa trên sự hợp tác, cùng có lợi. Nếu không tự giải quyết được, hai bên đồng ý sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Bên thua kiện phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan, kể cả chi phí thuê luật sư, cho bên thắng kiện.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc thanh lý Hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản, và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê