1. Giới thiệu về Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu:

………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK04 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

Số:……./TTTĐ

 

 

 

PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

(Phần chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú)

Kính gửi: ………………………………………

1. Họ và tên người có thay đổi (1):.................................................................................... 

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):.......................................................................................... 

3. Ngày, tháng, năm sinh: …...../......…/…......... 4. Giới tính:............................................. 

5. Nơi sinh:.........................................................................................................................

6. Nguyên quán:.................................................................................................................

7. Dân tộc: …...............……………….8. Tôn giáo:…………… 9. Quốc tịch:....................... 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục và các giấy tờ cần có để tiến hành thủ tục chuyển hộ khẩu ?

10. CMND số:…………………………… 11. Hộ chiếu số:.................................................... 

12. Hồ sơ hộ khẩu số:……………………. 13. Sổ hộ khẩu số:............................................ 

14. Nơi thường trú:.............................................................................................................

..........................................................................................................................................

15. Họ và tên chủ hộ:……………….............................…….. 16. Quan hệ với chủ hộ:........ 

17. Nơi thường trú trước khi chuyển đến:........................................................................... 

..........................................................................................................................................

18. Họ và tên chủ hộ:………….............................…………. 19. Quan hệ với chủ hộ:......... 

NỘI DUNG THAY ĐỔI (2)

..........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về Thủ tục khai sinh cho con?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ĐỀ XUẤTKIẾN NGHỊ (Nếu có)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xóa tên trong hộ khẩu ? Thủ tục chuyển khẩu về nơi ở mới ?


CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày….tháng….năm….
TRƯỞNG CÔNG AN:…………….
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

2. Hướng dẫn viết Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu:

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi đầy đủ, rõ ràng những nội dung thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cần thông báo, một bản lưu tại nơi lập Phiếu.

 

3. Giới thiệu mẫu khai báo tạm vắng cấp cho người tạm vắng:

………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK05 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

Số:……./TV

 

 

 

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG

(Phần cấp cho người tạm vắng)

>> Xem thêm:  Thủ tục sửa đổi, bổ sung ngày tháng trong sổ hộ khẩu?

1. Họ và tên (1):...................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ….../...…/…......... 3. Giới tính:……… 4. Quốc tịch:........................

5. CMND s:……………………….. 6. Hộ chiếu số:................................................................

7. Nơi thường trú/ tạm trú (2):...............................................................................................

..........................................................................................................................................

8. Tạm vắng từ ngàytháng, năm: …//… đến ngày …//… 9. Lý do tạm vắng và nơiđến (3):

..........................................................................................................................................

 

……., ngày … tháng … năm ….
TRƯỞNG CÔNG AN…………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……., ngày … tháng … năm ….
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Các loại chi phí phải nộp khi điều chỉnh sổ hộ khẩu ?

4. Hướng dẫn viết mẫu khai báo tạm vắng cấp cho người tạm vắng:

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu.

(2) Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại

(3) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/ thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố.

 

5. Giới thiệu mẫu phiếu khai báo tạm vắng lưu tại Công an Xã/Phường/Thị trấn:

………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK05 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

Số:……./TV

 

 

 

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG

(Phần lưu tại Công an xã, phường, thị trấn)

1. Họ và tên (1):...................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: …....../.....…/..............… 3. Giới tính:……… 4. Quốc tịch:...........

5. CMND số:……………………….. 6. Hộ chiếu số:................................................................

>> Xem thêm:  Có thể nhập khẩu tại thành phố khi tạm trú trên 1 năm không ?

7. Nơi thường trú/ tạm trú (2):...............................................................................................

..........................................................................................................................................

8. Tạm vắng từ ngàytháng, năm: …//… đến ngày …//… 9. Lý do tạm vắng và nơiđến (3):

..........................................................................................................................................

……., ngày … tháng … năm ….
TRƯỞNG CÔNG AN…………
(Ký, ghi rõ họ tên)

……., ngày … tháng … năm ….
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

6. Hướng dẫn viết mẫu phiếu khai báo tạm vắng lưu tại Công an Xã/Phường/Thị trấn:

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu.

(2) Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại

(3) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/ thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố.

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

1. Các trường hp sau đây phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trn khai báo tạm vắng:

Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thihành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù được hưng án treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản chế; người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trn; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở Giáo dục bắt buộc, cơ s chữa bệnh bắt buộc, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi khỏi nơi cư trú từ một ngày trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng.

- Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên.

2. Người đến khai báo tạm vắng phải xuất trình CMND và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng.

3. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn nội dung khai báo, kiểm tra và ký, đóng dấu xác nhận vào phần phiếu cấp cho người khai báo tạm vắng.

 

>> Xem thêm:  Điều kiện, trình tự, thủ tục nhập hộ khẩu cho chị gái vào nhà em trai ruột

7. Mẫu phiếu theo dõi hồ sơ hộ khẩu:

PHIẾU THEO DÕI HỒ SƠ HỘ KHẨU

HSHK s:…………..............… Sổ ĐK thường trú số:….................….. Tờsố:..........................

Họ và tên chủ hộ:..................................................................................................................

Nơi thường trú:.....................................................................................................................

............................................................................................................................................

DANH SÁCH NHNG NGƯỜI TRONG H

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quan hệ với chủ hộ

Đối tượng

Ngày đi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu HK06 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014

 

(Mặt sau)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quan hệ với chủ hộ

Đối tượng

Ngày đi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Giới thiệu mẫu giấy chuyển hộ khẩu (Phần lưu tại cơ quan cấp giấy):

………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

Số:……./GCHK

 

 

 

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần lưu tại cơ quan cấp giấy)

1. Họ và tên (1):...................................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):.....................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……....../......……./…...................… 4. Giới tính:...........................

5. Nơi sinh:.........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Hỏi về điều kiện từ kt3 chuyển sang hộ khẩu trong gia đình thực hiện như thế nào ?

6. Nguyên quán:.................................................................................................................

7. Dân tộc:…......................…………….. 8. Tôn giáo:…………….. 9. Quốc tịch:.....................

10. Nơi thường trú:.............................................................................................................

..........................................................................................................................................

11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:…………...........................…… 12. Quan hệ với chủ hộ:.............

13. Lý do chuyển hộ khẩu:...................................................................................................

..........................................................................................................................................

14. Nơi chuyển đến:............................................................................................................

..........................................................................................................................................

15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khu (2):

>> Xem thêm:  Quy định về thay đổi, chuyển, đăng ký thường trú của công dân ?

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nguyên quán

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN………
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

9. Hướng dẫn viết mẫu giấy chuyển hộ khẩu (Phần lưu tại cơ quan cấp giấy):

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

 

10. Giới thiệu về giấy chuyển hộ khẩu (Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu):

………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

Số:……./GCHK

 

 

 

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

>> Xem thêm:  Chưa đăng ký kết hôn và chưa chung sống với ai nhưng đã có con thì giấy xác nhận hôn nhân được ghi như thế nào ?

1. Họ và tên (1):............................................................................................................

2. Tên gọi khác (nếu có):................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./……........... 4. Giới tính:.......................................

5. Nơi sinh:........................................................................................................................

6. Nguyên quán:................................................................................................................

7. Dân tộc:……...................………….. 8. Tôn giáo:………….. 9. Quốc tịch:.....................

10. Nơi thường trú:............................................................................................................

..........................................................................................................................................

11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:………......................……… 12. Quan hệ với chủ hộ:............

13. Lý do chuyển hộ khẩu:.................................................................................................

>> Xem thêm:  Phân vân không biết có được tách khẩu khi đang sống chung với bố mẹ không ? Ở trọ hợp pháp được cấp sổ hộ khẩu ?

..........................................................................................................................................

14. Nơi chuyển đến:............................................................................................................

..........................................................................................................................................

15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khu (2):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nguyên quán

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

12. Hướng dẫn viết giấy chuyển hộ khẩu (Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu):

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

>> Xem thêm:  Lấy chồng nhưng chưa chuyển khẩu về nhà chồng có vi phạm pháp luật không?

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

 

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về thủ tục tách hộ khẩu như thế nào ?