Mẫu quyết định số 08

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:.../QĐ-KPHQ

...2, ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả3

Căn cứ Điều 28, Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do...................................................

lập hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ........ tại....................................................................

Để khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra,

Tôi: ................................... Chức vụ: ............................ Đơn vị:.........................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ông (Bà)/Tổ chức:...........................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm sinh ............ Quốc tịch:..................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.......................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:......................................

Cấp ngày: ............................... Nơi cấp:.............................................................................

Phải thực hiện khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính:4.......................

..........................................................................................................................................

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:..................................................

...........................................................................................................................................

Lý do không ra quyết định xử phạt:5..................................................................................

...........................................................................................................................................

Biện pháp để khắc phục hậu quả phải thực hiện gồm:6a...........................................

Thời hạn thực hiện6b ........................................................, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do: ........................................... chi trả

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là: ..................................................., vì chi phí khắc phục hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ......

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức ................................................. để thi hành.

Ông (bà)/tổ chức có tên trên phải chấp hành Quyết định này. Nếu quá thời hạn quy định tại Điều 1 Quyết định này mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2.7 ....................................... để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Quyết định này được áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4 Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực cụ thể.

5 Ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt (theo các trường hợp và quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính).

6a Ghi cụ thể từng biện pháp khắc phục hậu quả và thời hạn thi hành của từng biện pháp.

6b Ghi cụ thể từng biện pháp khắc phục hậu quả và thời hạn thi hành của từng biện pháp.

7 Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.