1. Thế nào là quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu?

Nhà thầu đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các dự án xây dựng, được biết đến như một tổ chức hoặc đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Họ không chỉ có đủ năng lực và kinh nghiệm mà còn đảm bảo chất lượng và tiến độ cho các dự án của chủ đầu tư. Quá trình làm việc của họ bao gồm nhiều giai đoạn từ việc lập dự toán, thiết kế, quản lý dự án cho đến việc triển khai thi công và giám sát công trình.

Đội ngũ làm việc của nhà thầu thường đa dạng và chuyên nghiệp, bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật, giám sát, cũng như các nhân viên có kỹ năng chuyên môn khác như kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân, chỉ huy công trình, và nhiều vị trí khác. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên trong đội ngũ giúp đảm bảo mọi công việc được thực hiện một cách hiệu quả và chất lượng, đáp ứng đúng tiến độ và yêu cầu của khách hàng.

Gói thầu là một phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện dự án xây dựng. Nó có thể bao gồm các công việc cụ thể hoặc các mặt hàng cần mua sắm để hoàn thành dự án. Các gói thầu có thể đa dạng và liên quan đến việc mua sắm nguyên vật liệu, thiết bị, dịch vụ hoặc thực hiện các công việc cụ thể trong dự án.

Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu là một bước quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Mẫu quyết định này thường được sử dụng để xác nhận và chấp nhận danh sách nhà thầu đã đạt được yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho từng gói thầu. Trong mẫu quyết định này, thông tin chi tiết về tên của nhà thầu và đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện quy trình đấu thầu thường được ghi rõ và xác nhận.

2.  Mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Theo quy định tại khoản 9 Điều 4 của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, các Mẫu hồ sơ và Phụ lục áp dụng bao gồm:

- Phụ lục 1A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT (dành cho gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).

- Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).

- Phụ lục 2A: Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu (áp dụng cho tất cả các gói thầu).

- Phụ lục 2B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, phi tư vấn áp dụng thương thảo hợp đồng theo quy định tại Điều 43 khoản 1 điểm d của Luật Đấu thầu 2023).

Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật năm 2024 là mẫu quy định tại Phụ lục 1B của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT, được áp dụng cho các gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

 

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

——-

Số: ____/____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

__, ngày ___ tháng ___ năm ___

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu ……. [ghi tên gói thầu] thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu….[ghi tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu] thuộc dự án ………….[ghi tên dự án]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ….

[Nêu các căn cứ pháp lý như: Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, Tờ trình của bên mời thầu; Báo cáo thẩm định của tổ thẩm định…]

Xét đề nghị của ……………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu …. thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu…. thuộc dự án…. bao gồm:

[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu. Trường hợp áp dụng phương pháp chấm điểm phải ghi rõ số điểm và xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ cao đến thấp]

Điều 2. Giao ….[ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký….. [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- ……….(……)

- Lưu: VT, BMT (….).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[ký tên, đóng dấu]

 

Mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu bao gồm các phần sau:

-  Thông tin về Chủ đầu tư:

+ Tên chủ đầu tư.

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ của chủ đầu tư.

- Quyết định: Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu cụ thể.

- Điều lệ:

+ Cung cấp các điều lệ, yêu cầu, và tiêu chuẩn cụ thể mà các nhà thầu phải đáp ứng để được phê duyệt.

+ Thông tin về quy trình đánh giá và lựa chọn nhà thầu.

+ Các yêu cầu về kỹ thuật, kinh nghiệm, và các tiêu chí khác mà các nhà thầu cần tuân thủ.

- Ký xác nhận:

+ Chữ ký và chức vụ của người ký.

+ Ngày tháng ký.

+ Có thể có thêm dấu đơn vị hoặc dấu giáp lai để xác nhận tính chính thức của quyết định.

>>>Tải ngay Mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại đây.

3. Trách nhiệm đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu 2023, trách nhiệm đăng tải thông tin về việc lựa chọn nhà thầu được phân chia như sau:

Đối với chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư phải đăng tải thông tin liên quan đến dự án và quy trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, thông tin chính của hợp đồng, thông tin về xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến đấu thầu, và thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

Đối với bên mời thầu:

Bên mời thầu phải đăng tải thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, danh sách ngắn, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, và bất kỳ sửa đổi hoặc làm rõ nào đối với hồ sơ (nếu có).

Đối với gói thầu quốc tế:

Đối với gói thầu quốc tế, bên mời thầu phải đăng tải thông tin bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh cho thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, danh sách ngắn, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, và các sửa đổi hoặc làm rõ nếu có.

Đối với nhà thầu:

Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật và đăng tải thông tin về năng lực và kinh nghiệm của mình vào cơ sở dữ liệu nhà thầu, bao gồm thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của mình. Quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu, giúp tất cả các bên liên quan có thông tin đầy đủ và chính xác để tham gia vào quá trình đấu thầu một cách công bằng và minh bạch nhất.

Xem thêm: Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu mới nhất

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!