1. Mẫu quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước (quy định trực tiếp)

>>>> Tải ngay: Mẫu quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước (quy định trực tiếp)

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 123/2023/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định Chỉ số Hiệu suất Kiểm toán tài chính

Căn cứ: Luật Kiểm toán nhà nước ngày 27 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kiểm toán nhà nước;

Theo đề nghị của: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Văn A

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về Quy định Chỉ số Hiệu suất Kiểm toán tài chính như sau:

Chương 1. Định nghĩa và mục tiêu

Điều 1. Chỉ số Hiệu suất Kiểm toán tài chính (HSKT) là một chỉ số thể hiện mức độ hiệu quả của hoạt động kiểm toán tài chính.

Chương 2. Cách tính và ứng dụng HSKT

Điều 2. HSKT được tính bằng công thức: HSKT = (Số vụ kiểm toán tài chính hoàn thành đúng hạn / Tổng số vụ kiểm toán tài chính) * 100%.

Điều 3. HSKT được áp dụng trong việc đánh giá hiệu suất của các cơ quan kiểm toán tài chính.

Nơi nhận:

- Các cơ quan trực thuộc Tổng Kiểm toán nhà nước;

- Lưu: Văn thư, Sở hành chính - nhân sự.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)Họ và tên

 

2. Tổng kiểm toán nhà nước là ai?

Căn cứ Điều 118 Hiến pháp 2013 quy định về kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Điều này đề cập đến vai trò quan trọng của cơ quan Kiểm toán nhà nước trong việc kiểm toán quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. Cơ quan này hoạt động độc lập và tuân theo pháp luật, đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý tài chính và tài sản của nhà nước.

- Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định. Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội. Điều này xác định chức vụ và nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu cơ quan Kiểm toán nhà nước và được bầu ra bởi Quốc hội. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước được quy định bởi luật. Người này chịu trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo công tác trước Quốc hội. Trong trường hợp Quốc hội không họp, người này cũng chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước. Điều này quy định rõ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của cơ quan Kiểm toán nhà nước, mà sẽ được các luật định cụ thể khác quy định.

Như vậy, pháp luật cung cấp hệ thống quy định về vai trò, chức năng và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước và Tổng Kiểm toán nhà nước. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm toán trong việc đảm bảo minh bạch, hiệu quả và công bằng trong việc quản lý tài chính và tài sản công của nhà nước.

Đồng thời, căn cứ theo Quy định số 214-QĐ/TW năm 2020, điểm 2.14 khoản 2 của Mục I Quy định này quy định về tiêu chuẩn đối với chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước như sau: Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước thuộc khối cơ quan Quốc hội. Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động của chức danh này, cần phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung nêu tại Mục 1, Phần I của Quy định. Ngoài ra, cụ thể, Tổng Kiểm toán Nhà nước cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn chức danh cụ thể sau đây:

- Hiểu biết sâu rộng về hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực mà Tổng Kiểm toán Nhà nước đảm nhận.

- Có khả năng nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cụ thể, đưa ra các chính sách và hướng đi mới, đồng thời thể chế hóa và thực hiện chúng thành pháp luật của Nhà nước.

- Có khả năng phối hợp tốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, để đảm bảo sự hợp nhất và hiệu quả trong công tác kiểm toán.

- Am hiểu sâu rộng về quản lý nhà nước, có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, đặc biệt trong các vấn đề khó khăn và phức tạp trong lĩnh vực kiểm toán.

- Không bị ảnh hưởng bởi lợi ích nhóm, không chấp nhận vụ lợi cá nhân, có quyết tâm và bản lĩnh trong việc chống lại bất cứ biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và lãng phí.

- Đã từng có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cấp thứ trưởng hoặc tương đương, hoặc là lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, và đã hoàn thành nhiệm vụ ở các vị trí này một cách xuất sắc.

Tóm lại, Tổng Kiểm toán Nhà nước không chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn chung mà còn phải đáp ứng các yêu cầu chức danh cụ thể được quy định trong Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 để đảm bảo tính chất và hiệu quả trong việc thực hiện chức vụ. Tổng Kiểm toán Nhà nước không chỉ cần có khả năng hiểu biết vững về hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế, mà còn cần có khả năng nghiên cứu và đề xuất giải pháp, thể chế hoá chính sách, cũng như phối hợp tốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Ngoài ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước cần có khả năng lãnh đạo, quản lý và đưa ra quyết định trong các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực kiểm toán, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân và có sự kiên quyết trong việc chống lại tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Với những tiêu chuẩn này, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ đảm bảo sự chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, từ việc kiểm toán đến việc đề xuất chính sách, định hướng phát triển.

 

3. Trách nhiệm của tổng kiểm toán nhà nước trong việc rà soát, hệ thống hoá văn bản

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 139 của Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của tổng kiểm toán nhà nước trong việc rà soát, hệ thống hoá văn bản. Tổng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm thực hiện quá trình rà soát và hệ thống hóa các văn bản mà chính Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành. Điều này bao gồm việc xem xét và cải thiện cách trình bày thông tin, nội dung và cấu trúc của các văn bản, nhằm tăng tính rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong việc truyền tải thông tin đến độc giả. Ngoài ra, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đảm nhận vai trò chủ trì soạn thảo văn bản liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Các văn bản này có thể là hướng dẫn, quy định, thông tư, quyết định và các tài liệu khác liên quan đến quy trình và phương pháp kiểm toán, quản lý tài chính công, và các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ đảm bảo rằng các văn bản này được soạn thảo một cách cụ thể, rõ ràng và chính xác, giúp cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các cơ quan và tổ chức thực hiện công việc kiểm toán một cách hiệu quả.

Hơn nữa, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng tiến hành rà soát và xem xét các văn bản mà các cơ quan, tổ chức và đại biểu Quốc hội trình có nội dung liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước. Điều này nhằm đảm bảo tính phù hợp và chính xác trong việc thể hiện quyền và trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước trong việc kiểm soát, giám sát và đánh giá việc sử dụng tài chính công cụ thể. Như vậy, việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cải tiến các văn bản liên quan đến hoạt động của Tổng Kiểm toán nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và chất lượng của công tác kiểm toán tại cấp nhà nước.

Nội dung khác có liên quan thì quý khách tham khảo bài viết sau: Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng mới nhất. Để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách chính xác và hiệu quả, chúng tôi muốn giới thiệu tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi với số điện thoại 1900.6162. Nếu bạn gặp bất kỳ nội dung nhầm lẫn hoặc chưa rõ ràng trong bài viết hoặc thông tin mà chúng tôi cung cấp, xin vui lòng liên hệ qua email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi luôn sẵn lòng trao đổi và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.