1. Quyết định trưng cầu giám định là gì?

Quyết định trưng cầu giám định là một văn bản pháp lý hoặc quyết định được ban hành bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền, nhằm yêu cầu một đơn vị giám định độc lập và không phụ thuộc vào bên liên quan để tiến hành kiểm tra, đánh giá, xác nhận hoặc thẩm định một vấn đề, công việc, sản phẩm hoặc quá trình nào đó. Quyết định trưng cầu giám định được sử dụng trong quá trình giải quyết các vụ án, tranh chấp hoặc các vấn đề pháp lý khác. Nó được ban hành bởi cơ quan tư pháp hoặc tòa án để yêu cầu tổ chức giám định độc lập và chuyên nghiệp thực hiện việc đánh giá, xác minh, kiểm tra hoặc đưa ra kết luận về các vấn đề liên quan đến một trường hợp cụ thể. Quyết định này có tác dụng pháp lý và buộc các bên liên quan tuân thủ.

Các trường hợp trưng cầu giám định có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực, như y tế pháp lý, kỹ thuật, tài chính, môi trường, hợp đồng, tư pháp hình sự và các lĩnh vực khác. Việc trưng cầu giám định nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và đáng tin cậy của thông tin, sự vụ, tài liệu hoặc các yếu tố khác có liên quan đến vụ án hoặc tranh chấp. Kết quả từ quá trình giám định có thể được sử dụng để đưa ra quyết định cuối cùng, tạo cơ sở chứng minh trong tranh tụng hoặc giải quyết vấn đề pháp lý. Quyết định trưng cầu giám định đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo công bằng, minh bạch và đúng luật trong quá trình xét xử và giải quyết các vụ án hoặc tranh chấp. Nó đảm bảo rằng các bằng chứng và thông tin có liên quan được đánh giá một cách đúng đắn và đáng tin cậy, từ đó hỗ trợ quyết định cuối cùng của cơ quan tư pháp hoặc tòa án.

 

2. Mẫu số 14-VDS Mẫu Quyết định trưng cầu giám định

>>> Tải ngay: Mẫu số 14-VDS Mẫu Quyết định trưng cầu giám định

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi quý khách nội dung liên quan đến mẫu quyết định trưng cầu giám định như sau:

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 123/2022/QĐ-TA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Điều 102 và điểm b khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ hồ sơ việc dân sự thụ lý số 456/TLSH-2022 ngày 12 tháng 6 năm 2022 về việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn A và ông Trần Văn B.

Xét các chứng cứ và tình hình thực tế hiện tại.

Đối với tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn A và ông Trần Văn B.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trưng cầu ông Trần Văn B tiến hành giám định kỹ thuật về diện tích và giá trị của lô đất tranh chấp.

Thực hiện giám định: Công ty TNHH Giám định và Thẩm định BĐS ABC.

Điều 2. Các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo bao gồm: Bản sao hợp đồng mua bán đất, bản đồ vị trí, báo cáo khảo sát địa chất.

Điều 3. Thời hạn trả kết luận giám định: 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Nơi nhận:

- Ông Trần Văn B;

- Đương sự, ông Nguyễn Văn A;

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu)

 

 

3. Hướng dẫn xây dựng mẫu quyết định trưng cầu giám định

- Ghi tên Tòa án ra quyết định: Nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

- Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2018/QĐ-TA).

- Nếu trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại, ghi: "TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG" hoặc "TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH LẠI".

- Ghi điều luật tương ứng của Luật Giám định tư pháp tùy từng trường hợp.

- Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, ghi yêu cầu của người yêu cầu hoặc Tòa án xét thấy cần thiết. Nếu người yêu cầu là cá nhân, ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó. Nếu là cơ quan, tổ chức, ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu).

- Ghi đối tượng cần giám định.

- Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của tổ chức được trưng cầu giám định hoặc họ tên, địa chỉ của giám định viên được trưng cầu giám định.

- Ghi cụ thể những vấn đề cần giám định và các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định.

- Ghi tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo, số lượng cụ thể, ký hiệu (nếu có).

- Ghi thời hạn tổ chức giám định tư pháp hoặc giám định viên được trưng cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho Tòa án.

- Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp, ghi họ tên người đại diện hợp pháp của đương sự.

 

4. Các trường hợp sẽ trưng cầu giám định

Các trường hợp trưng cầu giám định trong quyền lực xử lý hình sự và tố tụng được quy định trong Điều 206 và Điều 205 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 như sau:

- Trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định:

+ Tình trạng tâm thần: Khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội, người làm chứng hoặc người bị hại. Điều này đảm bảo rằng việc xét xử và giải quyết vụ án được thực hiện một cách công bằng đối với những người có tình trạng tâm thần.

+ Tuổi của các bên liên quan: Khi việc xác định tuổi của bị can, bị cáo, hoặc bị hại có ý nghĩa quan trọng đối với giải quyết vụ án và không có tài liệu hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu đó.

+ Nguyên nhân chết người: Để xác định nguyên nhân gây tử vong và thu thập bằng chứng cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

+ Thương tích và tổn hại sức khỏe: Để xác định tính chất và mức độ tổn hại gây ra cho sức khỏe, khả năng lao động của người bị hại trong vụ án.

+ Vấn đề liên quan đến chất ma túy, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ: Để xác định tính chất, nguồn gốc và đánh giá giá trị của các loại hàng hóa, vật liệu hay tài sản này.

+ Mức độ ô nhiễm môi trường: Để xác định mức độ ô nhiễm và sự vi phạm liên quan đến môi trường trong vụ án.

- Trường hợp xét thấy cần thiết trưng cầu giám định:

+ Giám định tài liệu: Trong một số trường hợp như giám định file video, âm thanh, hình ảnh, hoặc giám định pháp y về tình dục. Điều này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của bằng chứng liên quan đến vụ án.

+ Xác định chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ: Khi cần phải trưng cầu giám định để xác định chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của tài sản, hàng hóa, hàng giả, hàng thật, hàng cấm, hoặc ruy nguyên về các tài liệu, đồ vật, chữ ký, chữ viết, con dấu, dấu vết, dữ liệu điện tử.

+ Giám định trong lĩnh vực kỹ thuật: Để xác định tính chính xác của các dụng cụ cân, đo, đong, đếm và các máy móc, thiết bị khác. Đồng thời, giám định cũng áp dụng trong lĩnh vực lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, đấu thầu và các vấn đề kỹ thuật khác.

Quý khách tham khảo chi tiết nội dung bài viết sau đây của công ty Luật Minh Khuê: Mẫu số 12-VDS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ có hướng dẫn

Công ty Luật Minh Khuê cam kết cung cấp thông tin tư vấn hữu ích để giúp quý khách hàng có cái nhìn rõ ràng và đáng tin cậy về lĩnh vực pháp luật. Chúng tôi tiếp nhận yêu cầu tư vấn qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm sẽ lắng nghe và cung cấp những tư vấn chính xác và đáng tin cậy giúp quý khách hàng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Nếu quý khách hàng muốn gửi yêu cầu chi tiết, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu và phản hồi trong thời gian sớm nhất.