Mẫu quyết định số 13

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:.../QĐ-KDTHTGN

...2, ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 122, Khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số .........../QĐ-TGN ngày ...tháng ... năm ... do ............................... ký;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ....../......... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có),

Tôi: ..................... Chức vụ: .................. Đơn vị:.................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ đối với:

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Ông (Bà): ............................... Năm sinh: ...................... Quốc tịch:...................................   

Nghề nghiệp........................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................  

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: .............. Cấp ngày: .................. Nơi cấp:......................... 

Đang bị tạm giữ theo Quyết định số ..../QĐ-TGN ngày ... tháng ... năm ....... có thời hạn tạm giữ là ........ giờ, kể từ giờ ... phút ... ngày ... tháng ... năm .... đến ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm .......

Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ:...........................................................................................

Thời hạn kéo dài là ...... giờ .... phút, từ ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ... đến ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ....

Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho3...................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà): ............................................... để chấp hành.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục hành chính do cấp quận, huyện, thị xã tại Hà Nội thực hiện

Ông/Bà bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. 4 ...................................... để tổ chức thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi họ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, người được thông báo.

4 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ. 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn xếp lương có áp dụng cho công chức xã không ?