Mẫu quyết định số 12

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:.../QĐ-TGN

...2, ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Điều 122, Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ..../....... ngày ... tháng ... năm ........ (nếu có),

Tôi: ..................... Chức vụ: .................. Đơn vị:.................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông (Bà):.............................................................................................................................  

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Ngày, tháng, năm sinh: ................................ Quốc tịch:.....................................................

Nghề nghiệp:.......................................................................................................................  

Địa chỉ:................................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số:............................................................................................

Cấp ngày: ............................... Nơi cấp:.............................................................................

Do Ông/Bà đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính3..................... quy định tại4.............

Tình trạng của người bị tạm giữ5:........................................................................................

Địa điểm tạm giữ6:...............................................................................................................

Thời gian tạm giữ là ..... giờ .... phút, kể từ ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ... đến ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm ....

Việc tạm giữ được thông báo cho:7.....................................................................................

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục hành chính do cấp quận, huyện, thị xã tại Hà Nội thực hiện

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông/Bà8 ......................................................... để chấp hành.

Ông/Bà bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2.9 .................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

____________

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi tóm tắt hành vi vi phạm;

4 Điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc công an bắt người không rõ lý do?

5 Ghi lại tình trạng chung (tình trạng sức khỏe, đặc điểm hình dáng, đặc điểm quần áo, tài sản cá nhân,...) của người bị tạm giữ tại thời điểm ra Quyết định.

6 Ghi rõ địa chỉ nơi tạm giữ.

7 Ghi họ tên, địa chỉ thân nhân hoặc tên, địa chỉ cơ quan nơi làm việc hoặc học tập của người bị tạm giữ (người ra quyết định tạm giữ hỏi và theo yêu cầu của người bị tạm giữ). Trường hợp tạm giữ người chưa thành niên vi phạm hành chính vào ban đêm hoặc thời gian giữ người trên 06 giờ, thì người ra Quyết định phải thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên biết.

8 Cá nhân vi phạm.

9 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc tạm giữ. 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)