1. Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị mới nhất được thực hiện như thế nào?

Quy trình hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị mới nhất được thực hiện như sau:

- Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đề nghị ra Quyết định cấm tiếp xúc, hoặc người bị bạo lực gia đình, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình không đồng ý với quyết định cấm tiếp xúc, gửi đơn đề nghị hủy bỏ quyết định này đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã, đơn đề nghị hủy bỏ được gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đơn đề nghị hủy bỏ được lập theo Mẫu số 10 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP.

- Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) sẽ xem xét và quyết định hủy bỏ hoặc không hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc.

- Trong trường hợp không có quyết định hủy bỏ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không hủy bỏ quyết định.

- Công chức Văn hóa - Xã hội hoặc Trưởng cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân để ban hành Quyết định hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc theo Mẫu số 11 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP.

- Quá trình thực hiện đơn đề nghị hủy bỏ có thể được tiến hành thông qua hình thức trực tiếp, gửi bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (đối với hình thức điện tử).

Như vậy, để hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị mới nhất, người bị bạo lực gia đình, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình, cũng như cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền cần gửi đơn đề nghị hủy bỏ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã), tuân theo quy trình và mẫu số quy định.

 

2. Hồ sơ thực hiện hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị bao gồm những gì?

Hồ sơ thực hiện hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị bao gồm một số tài liệu quan trọng để đảm bảo quá trình hủy bỏ diễn ra một cách chính xác và hiệu quả. Theo quy định tại tiểu mục 2 Mục 2 Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3657/QĐ-BVHTTDL năm 2023, hồ sơ thực hiện hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị gồm những thông tin sau đây:

- Đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc: Đây là bản đơn chính ghi rõ nội dung yêu cầu hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc. Đơn này cần được điền đầy đủ thông tin cá nhân của người đề nghị, cung cấp các lý do và bằng chứng liên quan đến việc hủy bỏ quyết định.

- Số lượng thực hiện hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị: Hồ sơ cần ghi rõ số lượng người mà đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc áp dụng cho. Thông thường, số lượng này được ghi là 01 bộ, tương ứng với một đơn đề nghị.

Với hồ sơ này, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và đánh giá các thông tin được cung cấp. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, quyết định cuối cùng về việc hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc sẽ được đưa ra. Quá trình này nhằm đảm bảo quyền lợi và quyền tự do của người đề nghị và đảm bảo rằng quyết định cấm tiếp xúc trước đó không còn cơ sở pháp lý để tiếp tục áp dụng.

 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc trong thời hạn bao lâu kể từ khi đơn hợp lệ?

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã đưa ra một quyết định quan trọng, đó là hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc trong một khoảng thời gian nhất định, được tính từ khi nhận được đơn đề nghị hợp lệ. Quyết định này dựa trên các quy định tại Điều 20 của Nghị định 76/2023/NĐ-CP.

- Việc hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc sẽ được thực hiện theo các trình tự và thủ tục sau đây, như được quy định tại điểm a và điểm b, khoản 4, Điều 25 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình:

+ Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền, đúng theo những quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a, điểm b khoản 4, Điều 25 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, sẽ gửi một đơn đề nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đã ra quyết định cấm tiếp xúc. Đơn đề nghị này phải tuân thủ theo mẫu số 10 được ban hành kèm theo Nghị định này và được gửi đi theo hình thức quy định tại khoản 1, Điều 16 của Nghị định này.

+ Trong vòng 12 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ đưa ra quyết định hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc theo mẫu số 11, trong trường hợp không hủy bỏ, Chủ tịch sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc theo những quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 25 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong những trường hợp sau đây:

+ Khi người bị bạo lực gia đình đã qua đời.

+ Khi người có hành vi bạo lực gia đình đã qua đời hoặc bị mất khả năng hành vi dân sự.

+ Khi có căn cứ xác định rằng quyết định cấm tiếp xúc không chính xác.

- Quyết định hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký ban hành và gửi cho người có hành vi bạo lực gia đình, người bị bạo lực gia đình, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nơi cư trú của người bị bạo lực gia đình, người được chỉ định giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc, cùng với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền đã đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc.

Tóm lại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã đưa ra quyết định hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được đơn đề nghị hợp lệ về việc hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình. Nghị định 76/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

 

4. Trong trường hợp nào thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc khi xét thấy biện pháp này không còn cần thiết ?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định hủy bỏ lệnh cấm tiếp xúc sau khi xem xét và nhận thấy rằng biện pháp này không còn cần thiết trong mọi trường hợp. Điều này được căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định 76/2023/NĐ-CP, đồng thời chỉ định rõ các trường hợp mà chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc như sau:

- Thứ nhất, trong trường hợp người bị bạo lực gia đình đã qua đời. Trong tình huống này, việc cấm tiếp xúc không còn mang tính hiệu quả và không thể tái thiết lập sự gần gũi giữa các thành viên trong gia đình.

- Thứ hai, khi người có hành vi bạo lực gia đình gặp phải cái chết hoặc mất đi khả năng thực hiện hành vi dân sự. Trong trường hợp này, không cần tiếp tục áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc vì người đó không còn có khả năng gây nguy hiểm hoặc tác động tiêu cực đến gia đình hoặc cộng đồng.

- Thứ ba, khi có căn cứ xác định rằng quyết định cấm tiếp xúc không đúng và không phù hợp với tình hình cụ thể. Trong trường hợp này, việc hủy bỏ lệnh cấm tiếp xúc sẽ giúp khôi phục lại quyền tự do cá nhân và sự đoàn kết trong gia đình.

 

Xem thêm >>> Yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định trong quá trình sản xuất là?

Trong trường hợp quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến bài viết hoặc pháp luật mà quý khách cần được giải đáp, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi tại số điện thoại 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải quyết một cách kịp thời và chính xác nhất. Chúng tôi hiểu rằng sự hiểu biết và thông tin đúng đắn về các quy định pháp luật là rất quan trọng để giúp quý khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý một cách hiệu quả. Đội ngũ chuyên gia và luật sư chúng tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe và tư vấn cho quý khách với sự am hiểu và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật.

Quý khách hàng có thể yên tâm rằng thông tin và câu trả lời mà chúng tôi cung cấp sẽ được bảo mật và xử lý một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết đưa ra những giải pháp phù hợp và đáng tin cậy, nhằm giúp quý khách vượt qua các khó khăn và hoàn thiện các thủ tục pháp lý một cách thuận lợi nhất.