1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật là người đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mà không phải do các bên thỏa thuận.

Người đại diện theo pháp luật là những người trong các trường hợp sau: cha, mẹ đối với con chưa thành niên; người giám hộ đối với người được giám hộ; người được Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người đứng đầu của pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với pháp nhân; chủ hộ đối với hộ gia đình trong các giao dịch vì lợi ích chung của hộ, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình; tổ trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác; những người khác theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định:

 “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Phân tích quy định pháp luật: 

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp để xác định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, để tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp, thay mặt doanh nghiệp phải do cá nhân thực hiện. 

Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật phải được lập thành văn bản. Dưới sự đồng thuận của các thành viên trong công ty quyết định này sẽ được thành lập. Các chủ thể tham gia biểu quyết cũng phải là thành viên của hội đồng thành viên hoặc chủ thể có quyền theo quy định pháp luật.

+ Trong quyết định phải phải ghi rõ chủ thể là ai là sẽ thay mặt đại diện cho doanh nghiệp kể từ thời điểm hiệu lực thi hành 

+ Các chủ thể tham gia biểu quyết cũng phải là thành viên của hội đồng thành viên hoặc chủ thể có quyền theo quy định pháp luật.

>> Xem thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không?

 

2. Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Tải mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật dưới đây để tham khảo.

Lưu ý: - Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi

           - Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị Quyết

Tải về
 

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:..../QĐ-CSH

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

.........., ngày.... tháng...năm....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày 02/10/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi đại diện pháp luật của công ty từ Ông Nguyễn Hữu Phước - Chức danh Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông Phạm Minh Sơn- chức danh Phó Tổng Giám Đốc

- Sửa đổi điều 6 của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xây dựng số 2 như sau:

Đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Hữu Phước

Chức vụ                : Tổng Giám Đốc công ty xây dựng số 2

Sinh ngày              : 02/11/1977

Dân tộc                  : Kinh                                        Quốc tịch : Việt Nam

CMND/CCCD         : 001076017072 

Cấp ngày                : 08/08/2017

Nơi cấp                   :  Cục cảnh sát SĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú   : 73 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Điều 2: Ông Phạm Minh Sơn là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng số 2, có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo điều lệ của Công Ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3 : Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

-Như Điều 3.   

- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT ( để đăng ký     

  CHỦ SỞ HỮU

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Lê Quảng Đức

 

In / Sửa biểu mẫu
Tải về
 

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:..../QĐ-CSH

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

.........., ngày.... tháng...năm....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày 02/10/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi đại diện pháp luật của công ty từ Ông Nguyễn Hữu Phước - Chức danh Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông Phạm Minh Sơn- chức danh Phó Tổng Giám Đốc

- Sửa đổi điều 6 của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xây dựng số 2 như sau:

Đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Hữu Phước

Chức vụ                : Tổng Giám Đốc công ty xây dựng số 2

Sinh ngày              : 02/11/1977

Dân tộc                  : Kinh                                        Quốc tịch : Việt Nam

CMND/CCCD         : 001076017072 

Cấp ngày                : 08/08/2017

Nơi cấp                   :  Cục cảnh sát SĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú   : 73 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng

Điều 2: Ông Phạm Minh Sơn là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng số 2, có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo điều lệ của Công Ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3 : Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

-Như Điều 3.   

- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT ( để đăng ký     

  CHỦ SỞ HỮU

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Lê Quảng Đức

 

In / Sửa biểu mẫu

3. Thẩm quyền kí quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Thẩm quyền quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty sẽ tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể như sau:

 

3.1 Đối với loại hình công ty TNHH 1 thành viên

Trước đây, theo quy định tại điều 75 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người đang quản lý công ty; quản trị nội bộ công ty.

Do vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty loại hình này sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

 

3.2 Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trước đây theo khoản 2, điều 60 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về việc tiến hành bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc cần phải được Hội đồng thành viên của công ty chấp nhận thông qua.

Như vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 02 thành viên trở lên thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

 

3.3 Đối với loại hình công ty cổ phần

Trước đây, theo khoản 2, điều 149 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Hội đồng quản trị có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần thuộc về Hội đồng quản trị của công ty. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự thay đổi cả chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp dẫn đến sự thay đổi điều lệ công ty, theo điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi chức danh sẽ do Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền ký quyết định. Khi doanh nghiệp muốn thực hiện thay đổi giám đốc công ty hay còn gọi là người đại diện theo pháp luật cần làm thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký đặt trụ sở chính.