1. Mẫu quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do bệnh tật tái phát ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXHquy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 03H-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........

Số: ....../QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

......., ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do bệnh tật tái phát

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ............

Căn cứLuật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-TCCB ngày ... tháng ... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ....;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp của ông/bà ....................;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ... tháng ... năm .... của Hội đồng giám định y khoa.......,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông/Bà: .........................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ............ Số sổ BHXH ..........................

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: ..................................

Cơ quan, đơn vị: .........................................................................

Bị bệnh nghề nghiệp ngày ..... tháng ..... năm ..... mức suy giảm khả năng lao động là: ............ %.

Nay bệnh tật tái phát, giám định lại mức suy giảm KNLĐ là: …… %.

Được điều chỉnh mức hưởng trợ cấp BNN hàng tháng từ (1) tháng ….. năm …....

Điều 2: Mức trợ cấp được hưởng sau khi điều chỉnh:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: .... đồng.

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ....... đồng.

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): ........ đồng.

(Số tiền bằng chữ: ...............................................................................)

c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): ............................................. đồng

Nơi nhận trợ cấp: .............................................................................

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (2) ..................... và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ông/Bà .............;
- BHXH (2) ...........;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nếu đã hưởng trợ cấp BNN 1 lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng thì cụm từ “Được điều chỉnh mức hưởng” thay bằng cụm từ “Được hưởng”;

- (2) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện.

2. Mẫu Danh sách giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp một lần(Mẫu số 19D-HSB)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Danh sách giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp một lần được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, TP …………….

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 1 LẦN

Tháng…………. năm…………………

(Đơn vị tiền tính bằng đồng)

Số TT

Số QĐ

Số sổ BHXH

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Thời gian đóng BHXH

Tiền lương tính hưởng trợ cấp

Ngày bị mắc bệnh nghề nghiệp

GĐYK ngày, tháng, năm

Tỷ lệ thương tật

Tiền trợ cấp một lần

Nơi nhận trợ cấp

Ghi chú

Nam

Nữ

Tổng số

Tr. đó BB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cộng


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …. năm ….
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

3. Mẫu quyết định Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do bệnh tật tái phát (Mẫu số 03H-HSB)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do bệnh tật tái phát được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP......
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .........../QĐ-BHXH

.. . . . . , ngày . . . tháng . . . năm . . .

TRỢ CẤP BNN HÀNG THÁNG TÁI PHÁT
SỐ SỔ BHXH (BNN)...........................

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do bệnh tật tái phát

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ............

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số . . . . ./QĐ-TCCB ngày . . . tháng . . . năm . . . của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố . . . . . ;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp của ông/bà ....................

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: . . . . . ngày . . . . . tháng . . . năm . . . . . của Hội đồng giám định y khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông/Bà: ...................................................

Sinh ngày . . . . . tháng . . . .năm .. . . . . . . Số sổ BHXH . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cơ quan, đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bị bệnh nghề nghiệp ngày . . . . tháng . . . . . năm . . . . . với mức suy giảm khả năng lao động là: ............ %

Nay bệnh tật tái phát, giám định lại mức suy giảm KNLĐ là: …… %

Được điều chỉnh mức hưởng trợ cấp BNN hàng tháng từ (1) tháng….. năm …....

Điều 2: Mức trợ cấp được hưởng sau khi điều chỉnh:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: . . . . . . . . . . . .....đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: . . . . . . . . . . . . . . đồng

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a+b): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . đồng

Nơi nhận trợ cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (2) . . . . . . . . . . . . . . . . và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- BHXH(2)...........................;
- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nếu đã hưởng trợ cấp BNN 1 lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng thì cụm từ “Được điều chỉnh mức hưởng” thay bằng cụm từ “Được hưởng”;

- (2) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện.

4. Mẫu Danh sách giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp hàng tháng(Mẫu số 19C-HSB)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Danh sách giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp hàng tháng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, TP …………….

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP HÀNG THÁNG

Tháng……. năm………………..

(Đơn vị tiền tính bằng đồng)

Số TT

Số QĐ

Số sổ BHXH

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Thời gian đóng BHXH

Tiền lương tính hưởng trợ cấp

Ngày bị mắc bệnh nghề nghiệp

Ngày ra viện

GĐYK ngày, tháng, năm

Tỷ lệ thương tật

Mức trợ cấp hàng tháng

Trợ cấp phục vụ (nếu có)

Hưởng từ tháng, năm

Nơi nhận trợ cấp

Ghi chú

Nam

Nữ

Tổng số

Tr. đó BB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I.

BHXH LL vũ trang chuyển đến

1

II.

BHXH tỉnh giải quyết

1

Cộng


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …. năm ….
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

5. Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần (Mẫu số 03D-HSB)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP......
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .........../QĐ-BHXH

.. . . . . , ngày . . . tháng . . . năm . . .

TRỢ CẤP BNN 1 LẦN
SỐ SỔ BHXH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ...............

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số . . . . ./QĐ-TCCB ngày . . . tháng . . . năm . . . của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố . . . . . . . . . . ;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: . . . . . ngày . . . . . tháng . . . năm . . . . . của Hội đồng giám định y khoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Theo đề nghị tại công văn số ........ngày tháng …. năm ...... của . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . và hồ sơ của ông, bà . . . . . . . . . . . . . . .,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông/Bà: ....................................................

Sinh ngày . . . . . tháng . . . .năm .. . . . . . . Số sổ BHXH . . . . . . . . . . . . . . . . . …….

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….

Cơ quan, đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..

Bị bệnh nghề nghiệp ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đến tháng . . năm . là . . ...năm . …... tháng

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp BNN:. . . . . . . . . . . . . . . . . ……đồng

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

Được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần.

Điều 2: Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: . . . . . . . . . . . . . . ................... đồng

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: . . . . . . . . . . . . . . .......... …… đồng

Tổng số tiền trợ cấp 1 lần (a+b): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...đồng

(Số tiền bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . ………...)

Nơi nhận trợ cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ông/Bà..............................;
- Đơn vị SDLĐ;
- BHXH(1)...........................;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện.