TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: …/QĐ-CT(CCT)         

      ......., ngày..........tháng ........năm ......

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

hoặc CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ

 

          Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

          Căn cứ  Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

          Căn cứ đề nghị của .......(tên người nộp thuế, mã số thuế) tại công văn số.... ngày../../… và hồ sơ kèm theo;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng.../ Đội trưởng...;         

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (Mẫu số 04/XOANO)

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1.  ...(Tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ).... được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (dưới đây gọi tắt là tiền thuế), cụ thể như sau:

    Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Loại thuế được gia hạn

Tiểu mục

Số tiền

Thời hạn  nộp thuế theo quy định

Thời hạn được gia hạn nộp thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Thuế

 

 

 

 

2

T  Tiền phạt chậm nộp...

 

 

 

 

3

T  Tiền chậm nộp tiền thuế...

 

 

 

 

4

Tiền phạt...

 

 

 

 

5

Tiền chậm nộp tiền phạt

 

 

 

 

 

 Tổng cộng*

 

 

 

 

 

Điều 2. Trong thời gian được gia hạn nộp tiền thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, ........(tên người nộp thuế) phải nộp đầy đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp ......... (tên người nộp thuế) không nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời gian gia hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. …(Tên người nộp thuế); Trưởng phòng…./Đội trưởng….(các phòng/đội có liên quan)chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                    

- Như Điều 3;

- Kho bạc Nhà nước...**

- Trang thông tin điện tử của Cục Thuế;

-….

- Lưu VT:....

 

      CỤC TRƯỞNG hoặc

  CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

* Trường hợp có nhiều loại thuế được gia hạn, có thể lập phụ lục đính kèm Quyết định.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (Mẫu số 03/XOANO)

** Gia hạn theo điểm c khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC gửi thêm Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản để phối hợp thu nợ thuế.

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp NSNN (Mẫu số 01/NOPT)