TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH

Số: …./….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…tháng…năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc xử lý kỷ luật ông/bà (……)

-    Tên cơ quan (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị,…)
-    Căn cứ quyết định… ngày… tháng… năm …của……
-    Căn cứ Nghị định số … của Chính phủ về ….
-    Xét tính chất và mức độ vi phạm của ông/bà về việc …….
-    Theo đề nghị của ông/bà ……….


      QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay thi hành kỷ luật ông/bà … là … bằng hình thức … vì ….vi phạm chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật của cán bộ công nhân viên chức Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng đơn vị…, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và ông /bà …..căn cứ Quyết định thi hành.

                                                                                                                                                THỦ TRƯỞNG 
Nơi nhận:
-    Như điều 3;                                                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)
-    Lưu VP.