1. Thế nào là sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài?

Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài là một văn bản được thiết kế để theo dõi dự toán của đơn vị từ nguồn vay nợ nước ngoài. Thông qua việc ghi rõ tình trạng vay và chi tiêu, cũng như ghi lại các tạm ứng từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài theo từng năm ngân sách, sổ này giúp đơn vị kế toán có cái nhìn tổng quan về việc sử dụng nguồn vốn vay nợ nước ngoài của mình.

Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc thống kê và theo dõi các hoạt động chi tiêu và vay mượn của đơn vị. Thông qua thông tin được ghi chép trong sổ này, các cơ quan quản lý cấp trên có thể theo dõi trực tiếp quá trình sử dụng nguồn vốn vay nợ nước ngoài của đơn vị kế toán.

Mẫu Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài (Mẫu S103-H) được quy định trong Phụ lục của Thông tư số 107/2017/TT-BTC, ngày 10 tháng 10 năm 2017, do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mẫu này được áp dụng cho các đối tượng thuộc lĩnh vực của Thông tư, bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị có chế độ tài chính giống doanh nghiệp), tổ chức, đơn vị hành chính, sự nghiệp có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước. Ngoài ra, mẫu sổ này cũng áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư và áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Mẫu Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài chuẩn nhất

>> Tải ngay: Mẫu Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài chuẩn nhất 2023

Đơn vị: (Ghi tên đơn vị kế toán)

Mã QHNS: (Ghi mã quan hệ ngân sách của đơn vị kế toán)

SỔ THEO DÕI NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI
Năm
(Ghi năm ghi sổ)

1. Dự toán được giao từ nguồn vay nợ nước ngoài:

Đơn vị: Đồng

Ngày ghi sổ

Chỉ tiêu

Tổng số

Loại – Khoản

Loại – Khoản

A

B

1

2

3

4

 

Mã CTMT, DA:

       
 

1. Dự toán năm trước chuyển sang

       
 

– Số liệu năm trước chuyển sang

       
 

– Điều chỉnh số năm trước chuyển sang

       
 

2. Dự toán giao trong năm

       
 

– Quyết định số

       
 

– Quyết định số

       
           
 

3. Dự toán bị hủy

       
 

4. Số dư dự toán chuyển năm sau

       

2. Theo dõi nguồn vay nợ đã hạch toán vào NSNN:

Đơn vị: Đồng

Chứng từ

Diễn giải

Số ghi vay – ghi tạm ứng NSNN

Số ghi vay – ghi chi NSNN

Số nộp trả NSNN

Kinh phí đã vay trong năm

Kinh phí đề nghị quyết toán

Số hiệu

Ngày, tháng

Tổng số

Số thanh toán tạm ứng

Số dư tạm ứng

A

B

C

1

2

3

4

5

6=1+4

7=2+4-5

   

Mã Khoản- tiểu mục- CTMT, DA:

           
   

Số dư đầu năm

             
   

Điều chỉnh số dư đầu năm

             
   

Số phát sinh:

             
                   
                   
   

Cộng phát sinh tháng

             
   

Số lũy kế từ đầu năm

             
   

Số dư cuối năm

             
   

Mã Khoản- tiểu mục- CTMT, DA:

           

-Sổ này có 33 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 33.

– Ngày mở sổ: 25/11/2023.

Ngày 25 tháng 11 năm 2023.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lưu ý: Những thông tin chúng tôi đề cập trên đây chỉ mang tính tham khảo. Mời quý bạn đọc tải về file mẫu và điền thông tin theo nhu cầu của mình.

 

3. Quy định của pháp luật về sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài

Theo quy định của pháp luật, việc lập sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài là một phần quan trọng của hệ thống sổ kế toán, theo đúng quy định của Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này yêu cầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải thiết lập sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và bảo quản toàn bộ các giao dịch kinh tế, tài chính liên quan đến đơn vị kế toán.

Cụ thể, đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp có tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn vay nợ nước ngoài, theo quy định hiện hành, việc mở sổ kế toán là bắt buộc. Các sổ này phải được quản lý và lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, các văn bản liên quan và các quy định của Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Mục đích của việc này là để đảm bảo rằng mọi giao dịch liên quan đến nguồn vốn vay nợ nước ngoài được ghi chép và kiểm soát một cách chặt chẽ. Đồng thời, thông tin từ sổ kế toán này sẽ phục vụ cho quá trình lập báo cáo quyết toán với ngân sách nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về kế toán và quản lý tài chính.

Sổ kế toán theo dõi quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài của đơn vị được cấp nguồn vốn vay nợ nước ngoài phản ánh một cách chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, đó là cơ sở để lập báo cáo quyết toán theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của nhà tài trợ. Sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài chính thuộc hệ thống sổ chi tiết theo dõi nguồn số liệu quyết toán. Đây là loại sổ kế toán chi tiết được sử dụng để ghi chép chi tiết các giao dịch kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà Sổ Cái chưa thể phản ánh đầy đủ chi tiết. Do đó, sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài thể hiện thông tin về việc sử dụng vốn vay nước ngoài mà sổ cái không thể hiển thị. Số liệu trên sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài cung cấp các thông tin cụ thể, phục vụ quá trình quản lý nội bộ đơn vị, cũng như giúp tính toán và lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, đặc biệt là liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn vay nợ nước ngoài.

Quản lý sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài đòi hỏi sự chặt chẽ và phân công trách nhiệm rõ ràng, nơi mỗi cá nhân có nhiệm vụ giữ và ghi sổ. Người được giao trách nhiệm về sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài phải chịu trách nhiệm đầy đủ về nội dung được ghi trong sổ trong suốt thời gian giữ và ghi sổ.

Trong trường hợp có sự thay đổi nhân viên phụ trách sổ, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị cần tổ chức quá trình bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài. Nhân viên kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ghi trong sổ trong thời gian giữ và ghi sổ, trong khi nhân viên kế toán mới sẽ chịu trách nhiệm từ ngày nhận bàn giao sổ. Quá trình bàn giao này phải được ghi chép thành biên bản, và biên bản này cần được kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán ký xác nhận.

Sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài phải được ghi chép kịp thời, rõ ràng và đầy đủ theo các nội dung qui định. Thông tin và số liệu ghi vào sổ cần phải chính xác, trung thực và phải đúng với chứng từ kế toán tương ứng được sử dụng để ghi sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài.

Việc ghi sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài phải tuân thủ trình tự thời gian của các giao dịch kinh tế, tài chính. Thông tin và số liệu được ghi trong sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài của năm sau phải ngay sau thông tin và số liệu của năm trước đó, đảm bảo sự liên tục từ khi mở sổ đến khi sổ được khóa.

Quá trình ghi sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài phải dựa trên chứng từ kế toán, và mọi thông tin, số liệu ghi trên sổ này phải được chứng minh bằng chứng từ kế toán. Chúng phải được ghi rõ ràng, liên tục, có hệ thống, không sử dụng viết tắt, không chồng đè, và không để cách dòng.

Trong trường hợp ghi sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài thủ công, mực không phai phải được sử dụng, và mực đỏ không được áp dụng để ghi sổ kế toán. Phải tuân thủ trình tự ghi chép và các mẫu sổ kế toán quy định bởi pháp luật. Khi sổ đầy, cần tổng hợp số liệu từng trang để chuyển số cộng của trang trước sang trang sau, không được ghi thêm vào phía trên hoặc dưới trang. Nếu không sử dụng hết trang, phải gạch chéo phần không sử dụng mà không tẩy xóa, và cấm sử dụng chất hóa học để sửa chữa.

Khi phát hiện sai sót trong sổ theo dõi nguồn vốn vay nợ nước ngoài, không được tẩy xóa để tránh mất thông tin, số liệu ghi sai phải được sửa chữa bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi chính xác ở phía trên, đồng thời phải có chữ ký của kế toán trưởng. Một phương pháp khác là sử dụng số âm hoặc dấu ngoặc đơn để ghi lại số sai, sau đó ghi lại số đúng và ký tên của kế toán trưởng, hoặc có thể sử dụng "chứng từ điều chỉnh" để ghi số chênh lệch và phải có chữ ký của kế toán trưởng.

Bài viết liên quan: Công ty trong nước có được vay nợ nước ngoài không ? Chính phủ không bảo lãnh khoản vay thì làm thế nào ?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!