ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:           /LĐTBXH-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

......., ngày.....tháng.....năm.....

 

Kính gửi: ………………………………………………….

 

            Theo đề nghị tại văn bản số       ngày     tháng     năm     của (tên doanh nghiệp/tổ chức) và ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………….., Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố………….. thông báo về những vị trí công việc mà (tên doanh nghiệp/tổ chức) được sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN

1. Vị trí công việc; số lượng người; thời gian làm việc (bắt đầu và kết thúc): …................................…………

2. Vị trí công việc; số lượng người; thời gian làm việc (bắt đầu và kết thúc):....................................................

II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

1. Vị trí công việc; số lượng người: ………………………………………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………….....

>> Xem thêm:  Mẫu số 09/Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

2. Vị trí công việc; số lượng người: ………………………………………………………………………………………

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………..

(Tên doanh nghiệp/tổ chức) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Sở LĐTBXH.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam ?