TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

BAN HÀNH THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: …/TB-…

................., ngày ........ tháng .........năm......

 

V/v không thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế

 

 

Kính gửi: …(Tên cơ quan thuế đề nghị) ...

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (gọi tắt là tiền thuế) kèm theo công văn số ... ngày …/…/... của (tên cơ quan thuế đề nghị)...

… (Cơ quan thuế ban hành thông báo) … thông báo:

Trường hợp của ...(tên người nộp thuế) ... không đủ điều kiện được xóa nợ tiền thuế. Lý do:

1.............

2.............

...

Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp đầy đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

…(Cơ quan thuế ban hành thông báo)… thông báo để …(cơ quan thuế đề nghị) … được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.     

Nơi nhận:         

- Như trên;

- .....(tên người nộp thuế)...;

- …;

- Lưu: VT, ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)