Mẫu số 14/TP-TTTM  (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: …………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

               - Bộ Tư pháp;
               - Sở Tư pháp……………………

 

Tên Trung tâm trọng tài:………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng……. năm.... tại……………………………………………….

Thông báo lập Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài:

……………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD

Tên viết tắt: (nếu có)……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………….Fax: ……………………………………………………….

Email: …………………………………….Website:………………………………………………….

3. Lĩnh vực, phạm vi hoạt động:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

……………………………………………………………………………………………………………

4. Trưởng Chi nhánh/ Trưởng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài:

Họ và tên:……………………………………...... Giới tính:.........................................................

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………

Do: …………………………cấp ngày.....tháng……. năm….... tại………………………………..

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung Thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện và mức nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

>> Xem thêm:  Hỏi về hóa đơn của chi nhánh mới thành lập ?