CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm………..                        

 

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:.......................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn chế độ cấp dưỡng nuôi con khi không chứng minh được thu nhập của chồng?

2. Chức vụ (nếu có):...........................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam:                       ngày....tháng........năm...............................

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm.......

Số tiền là……………………..đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam:...........................đồng

b. Tại nước ngoài:.........................đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):...............................................

- Thuế thu nhập cá nhân:…………………………………………….....................……..

>> Xem thêm:  Bệnh viện công lập có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không ?

- Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:…………........……….

- Các khoản bị khấu trừ khác:…………………………………………...................…..

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………...tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:....................................................................đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  Gửi kèm:

  Hợp đồng lao động số……………ngày…....tháng……năm…….

 

 

                                              …, ngày …… tháng …… năm ...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Mẫu số 01-2/VTNN)

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

 

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Mẫu số 01-1/VTNN)