Mẫu số: 06/TB-TĐT

TÊN CQT CẤP TRÊN>

<TÊN CƠ QUAN THUẾ>

Số: ........./TB-TĐT

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

....., ngày.......tháng...... năm.....

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử

Kính gửi :<Tên người nộp thuế :….>

<Mã số thuế:….>

<Địa chỉ:…>

Căn cứ hồ sơ <tên loại hồ sơđăng ký thuế người nộp thuếđã gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế>của người nộp thuế

Mã giao dịch điện tử: …;

<Trường hợp hồ sơ của người nộp thuế đầy đủ, đúng quy định thì ghi:>

Cơ quan thuế thông báo<hồ sơ… >của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế đã đầy đủ và đúng quy định.

Trong thời hạn<…> ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo này, người nộp thuế đến cơ quan thuế<tên cơ quan thuế, địa chỉ>để nhận<Giấy chứng nhận đăng ký thuế/ Thông báo mã số thuế>.

<Trường hợp hồ sơ của người nộp thuế khôngđầyđủ, không đúng quy định thì ghi:>

Cơ quan thuế thông báo<hồ sơ… >của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế không đúng quy định.

Lý do:  <Căn cứ quy định tạiĐiểm …, Khoản…, Điều… Thông tư…>.

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn:<http://www.xxx. gdt.gov.vn> hoặc gọi điện tới số hotline: <……> để được hỗ trợ trực tiếp.

          Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.

 

<THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ >

 

(Ký điện tử)

 

Ghi chú:Chữ in nghiêng trong dấu<> chỉ là giải thích hoặc ví dụ.Chọn trường hợp 1 hoặc 2 theo kết quả xử lý.