1. Điểm mới của tờ khai đăng ký sáng chế năm 2024

Nghị định 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 08 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đã có hiệu lực thi hành. Nghị định này đã thay thế nhiều quy định về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Trong đó, tờ khai đăng ký xác lập quyền đối với sáng chế cũng có sự điều chỉnh. Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế năm 2024 sẽ có những điểm mới sau:

- Cập nhật thông tin người nộp đơn: Thống nhất gọi tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký sáng chế là "Người nộp đơn" thay vì "Chủ đơn" như trước kia.

- Bổ sung thêm thông tin về giấy tờ xác minh nhân thân trong trường hợp người nộp đơn là cá nhân: số căn cước công dân.

- Loại bằng độc quyền: Tích hợp ngay ở mục đầu tiên của tờ khai khác với mẫu đơn cũ khi tách riêng việc chọn cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích ra một mục “Chuyển đổi đơn” ở trang thứ hai của tờ khai. 

- Hình thức cấp bằng độc quyền: dạng giấy hoặc dạng điện tử. Nếu người nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền dạng giấy thì phải tích chọn vào ô đầu tờ khai. Nếu không tích chọn, văn bằng bảo hộ sẽ cấp dưới dạng diện tử. 

- Bổ sung thông tin về quyền đăng ký sáng chế của nhà nước: Trường hợp sáng chế là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thì cần khai rõ các thông tin bao gồm: Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; mã số nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 

2. Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế năm 2024

Quý khách vui lòng Tải Mẫu tờ khai Đăng ký sáng chế mới nhất năm 2024: TẠI ĐÂY

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế theo quy định mới nhất năm 2024Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế theo quy định mới nhất năm 2024

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế theo quy định mới nhất năm 2024

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký sáng chế cần điền cụ thể, rõ ràng các thông tin chính xác vào các ô thích hợp trong Tờ khai đăng ký sáng chế.

- Người nộp đơn tích chọn vào ô "Bản giấy" nếu yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích Bản giấy.

- Tại mục 1, người nộp đơn cần ghi rõ thông tin về nguồn gốc đơn nếu thuộc các trường hợp được liệt kê tại tờ khai: đơn được nộp trên cơ sở đơn PCT, đơn đăng ký được tách ra từ đơn gốc có nhiều hơn 01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, đơn chuyển đổi hình thức cấp bằng (yêu cầu cấp bằng sáng chế sang yêu cầu cấp bằng giải pháp hữu ích), sáng chế nêu trong đơn là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Tại mục 2, người nộp đơn ghi rõ tên sáng chế và phân loại quốc tế của sáng chế IPC (BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ SÁNG CHẾ THEO THỎA ƯỚC STRASBUORG, phiên bản 2024.01).

- Tại mục 3, người nộp đơn cần ghi rõ tên đầy đủ của người nộp đơn, địa chỉ chính xác (Nên kê khai theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập hoặc căn cước công dân), kê khai thông tin liên hệ của người nộp đơn. Tích chọn nếu người nộp đơn đồng thời là tác giả sáng chế. Tích chọn nếu đơn có nhiều hơn 1 người nộp đơn (thông tin của các người nộp đơn sẽ được kê khai tại trang bổ sung).

- Tại mục 4, người nộp đơn nếu ủy quyền thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thì tích chọn và điền các thông tin tương ứng.

- Tại mục 5, người nộp đơn điền các thông tin của tác giả (người sáng tạo sáng chế) gồm họ và tên, địa chỉ và thông tin liên hệ (nếu có). Nếu có nhiều hơn 01 tác giả thì tích chọn và khai thông tin các tác giả khác tại trang bổ sung.

- Tại mục 6, trường hợp đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì người nộp đơn kê tích chọn vào mục tương ứng, điền rõ số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn, nước nộp đơn ưu tiên.

- Tại mục 7, người nộp đơn tích chọn nếu có yêu cầu thẩm định nội dung đơn. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn nếu sáng chế đáp ứng điều kiện bảo hộ sẽ dẫn đến 01 bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Trường hợp người nộp đơn chỉ nộp đơn tạm thời để lấy ngày ưu tiên hoặc sự bảo vệ tạm thời trong thời hạn 12 tháng thì không cần tích chọn mục này.

- Tại mục 8, người nộp đơn tích chọn và nộp phí, lệ phí tương ứng theo quy định.

- Tại mục 9, người nộp đơn tích chọn các tài liệu có trong đơn vào các ô tương ứng.

- Tại mục 10, người nộp đơn ký ghi rõ họ tên, điền nơi khai, ngày - tháng - năm khai đơn.

- Nếu có thông tin bổ sung về những người nộp đơn khác, các tác giả khác hay tài liệu bổ trợ khác, người nộp đơn khai rõ tại Trang bổ sung và đánh số theo thứ tự.

>> Xem thêm: Phân tích nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc ưu tiên đăng ký sáng chế?

 

3. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế năm 2024

Khi nộp hồ sơ đăng ký sáng chế, người nộp hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định, bao gồm các tài liệu sau:

- 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01 Phụ lục 1 Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

- 02 Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích;

- 02 Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

- Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);

- Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

 

4. Yêu cầu về các tài liệu nêu trong đơn đăng ký sáng chế

- Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn;

- Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại Thông tư 23/2023/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;

- Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

- Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

- Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

- Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

- Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất, phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam);

- Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

Trên đây là bài viết về Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế mới nhất của Luật Minh Khuê. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách hàng muốn triển khai dịch vụ đăng ký sáng chế tại Việt Nam nhanh chóng, chuyên nghiệp. Trường hợp Quý khách hàng cần tư vấn về nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp luật khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh:

Điện thoại: yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648 (Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

Email: gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc qua 19006162 để được hỗ trợ các vấn đề pháp luật khác.