CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản)

[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm

[02] Lần đầu:                                    [03] Bổ sung lần thứ:         

A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

I. Thông tin cá nhân nhận thừa kế, quà tặng

1. Họ và tên:……………………………………........................................................

2. Mã số thuế:.....................................................................................................

3. Quốc tịch: …....................................................................................................

4. Địa chỉ: ...........................................................................................................

5. Quận/huyện: .................... 6. Tỉnh/thành phố: ...............................................

7. Điện thoại:………….… 8. Fax:……..……... 9. Email……………......….……….

10. Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………............................................

11. Mã số thuế:..................................................................................................

12. Địa chỉ: ………………………………………………………………….....……….

13. Quận/huyện: ................... 14. Tỉnh/thành phố: ............................................

15. Điện thoại: ....................  16. Fax: ........................ 17. Email: ......................

18. Hợp đồng đại lý thuế:...................................................................................

II. Văn bản giao nhận thừa kế, quà tặng

Làm tại:…………………………….…………ngày …….. tháng …….. năm…...…

đã được Cơ quan công chứng chứng nhận ngày …. tháng ….. năm…...........

III. Thông tin về cá nhân cho thừa kế, quà tặng

1. Họ và tên: .....................................................................................................

2. Mã số thuế:

3. Quốc tịch: …..................................................................................................

4. Địa chỉ: ..........................................................................................................

5. Điện thoại:…………… 6. Fax:………………... 7. Email………....……….…….

IV. Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu tài sản thừa kế, quà tặng số: …….……Do cơ quan: ……….…….Cấp ngày:………….

V. Loại tài sản được thừa kế, quà tặng

1. Chứng khoán

2. Vốn góp

3. Tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng

VI. Thu nhập thừa kế, quà tặng

Số tiền: .............................................................................................................đồng

(Viết bằng chữ:...........................................................................................................)

VII. Thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Số tiền: ..............................................................................................................đồng

(Viết bằng chữ:..........................................................................................................)

(Chú ý: Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, đề nghị nộp Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định)

       Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:........

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

B - XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ

I. Thông tin về cá nhân nộp thuế

1. Họ và tên: ..............................................................................................................

2. Mã số thuế:

3. Quốc tịch: …...........................................................................................................

II. Loại tài sản được thừa kế, quà tặng

1. Chứng khoán

2. Vốn góp

3. Tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng

III. Xác định thu nhập chịu thuế và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế)

1. Thu nhập chịu thuế (= Giá trị tài sản thừa kế, quà tặng tại thời điểm cá nhân nhận tài sản):………………………..đồng

2. Thu nhập tính thuế (= Thu nhập chịu thuế - Thu nhập miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần -  10 triệu đồng ):………………….đồng

3. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp ( = Thu nhập tính thuế    x  10%):………………….đồng.

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

…,ngày … tháng… năm…….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)