TÊN CƠ QUAN
---------

Số:...../TT                                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------- 

......., ngày......... tháng...........năm........ 

TỜ TRÌNH
Về………………(1)……………

                                     Kính gửi:……………………….(2)…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu VP.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký tên đóng dấu)

______________________________

(1) Tóm tắt nội dung tờ trình

(2) Tên cơ quan nhận tờ trình