Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu tờ trình"

mẫu tờ trình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu tờ trình.

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng (mẫu số 1)

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng (mẫu số 1)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Các mẫu văn bản phục vụ công tác thi đua, khen thưởng của Bộ tư pháp ban hàng kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BTP Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tư pháp ban hành ngày 07 tháng 06 năm 2018.

Mẫu tờ trình

Mẫu tờ trình
Mẫu tờ trình là văn bản mà người viết muốn tường trình một hay nhiều nội dung, sự việc có thể đã xảy ra hoặc đề nghị một việc gì đó của cấp dưới với cấp trên để được biết và cho ý kiến giải quyết. Luật Minh Khuê cung cấp để khách hàng tham khảo: