Mẫu số 01. Văn bản đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

(Tên doanh nghiệp/Cơ quan/tổ chức/hợp tác xã/hộ gia đình/cá nhân)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ………… 

 …….., ngày … tháng … năm ….

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VIỆC SỬ DỤNG NGƯỜI CHƯA ĐỦ 13 TUỔI LÀM VIỆC

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố………. 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên;

(Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã; hộ gia đình, cá nhân sử dụng lao động) ……… đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố……… về việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc, với các nội dung sau:

Phần I. Thông tin về doanh nghiệp/ hộ gia đình, cá nhân

1. Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân (ghi bằng chữ in hoa): … 

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã/ Địa chỉ thường trú/tạm trú của hộ gia đình, cá nhân :……… 

3. Điện thoại: ……  Fax: ...... Email: ..... 

4. Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng lao động:

Họ và tên :………………………………… 

Chức vụ/Chức danh: ................................ 

Ngày, tháng, năm sinh: ........ Giới tính: .... 

Quốc tịch:…………………....................... 

Số chứng minh thư nhân dân (CMND)/Hộ chiếu/căn cước công dân (CCCD): ... ; cấp ngày :… tại :..... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....... 

Điện thoại: ……  Email: ......................... 

Phần II. Tóm tắt thông tin về người chưa đủ 13 tuổi làm việc và nội dung cơ bản của Hợp đồng lao động với người chưa đủ 13 tuổi

1. Người chưa đủ 13 tuổi

Họ và tên: ………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh :........................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……… 

Địa chỉ nơi cư trú :………………………… 

Tình trạng đi học (nếu có): Là học sinh lớp …. Trường … 

Điện thoại (nếu có): ……………………… 

Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu (nếu có): … Cấp ngày … tại ... 

2. Người đại diện của người chưa đủ 13 tuổi

Họ và tên:........................................... 

Mối quan hệ với người chưa đủ 13 tuổi: … 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………… 

Địa chỉ nơi cư trú: ………………………… 

Điện thoại: …… Email (nếu có)……...…… 

Số CMND/ Số hộ chiếu/CCCD: …… Cấp ngày ……  tại…… 

3. Nội dung cơ bản của Hợp đồng lao động với người chưa đủ 13 tuổi (Ghi cụ thể: Công việc; nơi làm việc; thời hạn của Hợp đồng lao động; mức lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ lao động cho người chưa đủ 13 tuổi; chỗ ở cho người chưa đủ 13 tuổi làm việc xa gia đình; việc đảm bảo điều kiện học tập):

- ………..

- ………..

Phần III. Hồ sơ kèm theo

1.......................................................... 

2.......................................................... 

3............................................................. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- ………...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/CƠ QUAN/ TỔ CHỨC/HỢP TÁC XÃ/HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có))