YÊU CẦU

TRA CỨU KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tra cứu kiểu dáng công nghiệp

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

NỘI DUNG YÊU CẦU TRA CỨU

Tên kiểu dáng công nghiệp

 

 

 

Phân loại quốc tế KDCN

Yêu cầu tra cứu trong các kho tư liệu sau đây

—  Các Bằng độc quyền KDCN được cấp tại Việt Nam

—  Các Bằng độc quyền KDCN được cấp và các đơn KDCN nộp tại Việt Nam     

                                                              NGƯỜI YÊU CẦU                                                   

Tên đầy đủ:

Địa chỉ :                                                                                     

Điện thoại:                                       Fax:                                     E-mail:

TÀI LIỆU KÈM THEO

— Ảnh chụp KDCN:        ảnh x 03 bộ

— Bản vẽ KDCN:             bản x 03 bộ

— Chứng từ  nộp phí tra cứu (ghi rõ số chứng từ và số tiền đã nộp)

 

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

Chữ ký, họ tên của người yêu cầu

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)

 

 

 

 

 

 

 Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.