Nền thuế là tổng số tiền mà cơ quan thuế vụ có thể đụng đến khi tính thuế. Ví dụ, nền thuế của thuế thu nhập ở nước ta là thu nhập cao và nền thuế của thuế thu nhập công ty là lợi nhuận công ty. Luật thuế có thể bao gồm các điều khoản miễn giảm thuế, qua đó làm thu hẹp nền thuế. Ngoài ra, các thủ đoạn trốn thuế và tránh thuế của những người phải nộp thuế còn làm xói mòn nền thuế.