1. Nghi lễ đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

1.1. Đón đoàn tại sân bay:

a) Thành phần: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao.

b) Nghi thức:

Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách;

Tặng hoa Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân.

1.2. Lễ đón chính thức:

a) Phó Chủ tịch nước chủ trì lễ đón;

b) Thành phần: Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách đi cùng), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, các thành viên tham gia hội đàm chính thức, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;

c) Nghi thức đón:

Trải thảm đỏ trải dọc trên bậc thềm từ cửa chính Phủ Chủ tịch đến nơi đỗ xe của Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm đỏ;

Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân đón Phó Nguyên thủ quốc gia và Phu nhân hoặc Phu quân tại nơi đỗ xe của Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách;

Thiếu nhi tặng hoa Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân;

Phó Chủ tịch nước giới thiệu các thành viên dự lễ đón phía Việt Nam;

Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách giới thiệu các thành viên đoàn khách;

d) Sau lễ đón, Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân cùng Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách và Phu nhân hoặc Phu quân chụp ảnh lưu niệm;

Phó Chủ tịch nước và Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách vào phòng hội đàm;

Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách chia tay tại nơi đỗ xe của Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước và Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách.

1.3. Hội đàm chính thức:

a) Phó Chủ tịch nước và Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng chủ trì hội đàm;

b) Thành phần tham dự hội đàm phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm.

Tiếp xúc cấp cao: thu xếp theo thỏa thuận của hai bên.

1.4. Chiêu đãi chính thức:

a) Phó Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi;

b) Thành phần:

Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Phó Nguyên thủ nước khách đi cùng), các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách;

Phía khách: các thành viên chính thức, một số quan chức tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;

c) Nghi thức:

Phó Chủ tịch nước phát biểu chào mừng;

Phó Nguyên thủ quốc gia nước khách đáp từ;

d) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại tiệc chiêu đãi.

Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.

2. Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền thăm chính thức theo hai chức danh

Việc đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền thăm chính thức theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Phó Chủ tịch nước được tổ chức như sau:

a) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì lễ đón, hội đàm và chiêu đãi chính thức Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo Đảng cầm quyền (sau đây gọi là Trưởng đoàn khách);

b) Phó Chủ tịch nước đồng chủ trì chiêu đãi chính thức cùng với Thường trực Ban Bí thư; có hội kiến riêng và mời cơm thân Trưởng đoàn khách.

2.1 Đón đoàn tại sân bay:

a) Thành phần: Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Ban Đối ngoại Trung ương hoặc cấp tương đương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước, lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Ban Đối ngoại Trung ương, lãnh đạo Vụ Lễ tân Ban Đối ngoại Trung ương, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;

b) Nghi thức:

Trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của Trưởng đoàn khách;

Tặng hoa Trưởng đoàn khách và Phu nhân hoặc Phu quân.

2.2 Lễ đón chính thức:

a) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì lễ đón;

b) Thành phần: Phu nhân (Phu quân) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nếu Phu nhân (Phu quân) Trưởng đoàn khách đi cùng, Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, các thành viên tham gia hội đàm chính thức, lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Ban Đối ngoại Trung ương, lãnh đạo Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Vụ khu vực thuộc Bộ Ngoại giao;

c) Nghi thức đón:

Trải thảm đỏ trải dọc trên bậc thềm từ cửa chính Phủ Chủ tịch đến nơi đỗ xe của Trưởng đoàn khách. Bố trí đội hình tiêu binh danh dự đứng hai bên thảm đỏ;

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân đón Trưởng đoàn khách và Phu nhân hoặc Phu quân tại nơi xe đỗ;

Thiếu nhi tặng hoa Trưởng đoàn khách và Phu nhân hoặc Phu quân;

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu các thành viên dự lễ đón phía Việt Nam;

Trưởng đoàn khách giới thiệu các thành viên đoàn khách;

d) Sau lễ đón, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân cùng Trưởng đoàn khách và Phu nhân hoặc Phu quân chụp ảnh lưu niệm;

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Trưởng đoàn khách vào phòng hội đàm;

Phu nhân hoặc Phu quân Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn khách chia tay tại nơi đỗ xe của Phu nhân hoặc Phu quân Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn khách.

2.3 Hội đàm chính thức:

a) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Trưởng đoàn khách chủ trì hội đàm;

b) Thành phần tham dự hội đàm phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm.

Tiếp xúc cấp cao: thu xếp theo thỏa thuận của hai bên.

2.4 Chiêu đãi chính thức:

a) Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Chủ tịch nước chủ trì tiệc chiêu đãi;

b) Thành phần:

Phía Việt Nam: Phu nhân hoặc Phu quân Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phu nhân hoặc Phu quân Phó Chủ tịch nước (nếu Phu nhân hoặc Phu quân Trưởng đoàn khách đi cùng), các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức. Trong trường hợp cần thiết, mời một số quan chức, nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách;

Phía khách: các thành viên chính thức, một số quan chức tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;

c) Nghi thức:

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chào mừng;

Trưởng đoàn khách đáp từ;

d) Tại tiệc chiêu đãi có biểu diễn nghệ thuật chào mừng đoàn.

Tiễn đoàn tại sân bay: thành phần và nghi lễ thực hiện như khi đón.

3. Đón, tiếp cấp phó của: Người đứng đầu Chính phủ, Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thăm chính thức

Nghi lễ đón, tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách thăm chính thức như sau:

3.1. Đón, tiễn tại sân bay:

a) Lãnh đạo cấp Vụ Bộ Ngoại giao đón, tiễn cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách;

b) Lãnh đạo cấp Vụ Văn phòng Quốc hội đón, tiễn cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện nước khách.

3.2. Lễ đón, hội đàm, chiêu đãi:

a) Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì các hoạt động chính thức đối với khách đồng cấp;

b) Lễ đón: đón, chụp ảnh chung với cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước khách;

c) Thành phần phía Việt Nam tham dự lễ đón và hội đàm: tương ứng với thành phần của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm;

d) Chiêu đãi:

Phía Việt Nam: các thành viên tham gia lễ đón, hội đàm chính thức. Trong trường hợp cần thiết, mời một số nhân sĩ, trí thức, đại diện doanh nghiệp có nhiều hợp tác với nước khách cùng dự;

Phía khách: các thành viên chính thức, một số tùy tùng và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;

Chủ tiệc phát biểu chúc rượu;

Trưởng đoàn khách đáp từ;

Trường hợp đặc biệt, có thể tổ chức biểu diễn văn nghệ trong khi chiêu đãi.

Tiếp xúc cấp cao: theo thỏa thuận của hai bên.

MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng.