Nghị quyết của công ty là văn bản pháp lý được chấp nhận bởi ban giám đốc công ty và có chữ ký của kế toán trưởng công ty, xác định người có thể ký các chi phiếu, vay tiền, và thực hiện giao dịch với ngân hàng. Nhiều ngân hàng chấp nhận các mẫu nghị quyết công ty theo tiêu chuẩn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm hồ sơ các khoản vay trong tín dụng thương mại. Nghị quyết công ty, và thường là bản sao giấy phép và điều lệ công ty, được lưu trong hồ sơ cho vay tại nhiều tổ chức cho vay nơi công ty giao dịch. Cũng được gọi là nghị quyết vay tiền của công ty.