Luật sư tư vấn về chủ đề "nghị quyết"

nghị quyết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghị quyết.

Nghị quyết là gì ? Cách thức soạn thảo nghị quyết

Nghị quyết là gì ? Cách thức soạn thảo nghị quyết
Nghị quyết là (Hình thức văn bản) quyết định về những vấn đá cơ bản sau khi được hội nghị bản bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến hay ý định của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định. Cụ thể:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nào được miễn thuế theo Nghị quyết 406

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nào được miễn thuế theo Nghị quyết 406
Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021.

Mẫu Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Mẫu Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

Đối tượng nào được nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ?

Đối tượng nào được nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ?
Nhằm mục đích hỗ trợ người lao động trong đại dịch covid, Chính phủ quyết định trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho người lao động (kể cả những người không thuộc diện F0, F1,). Tuy nhiên, không phải mọi người lao động đều được hưởng mà Nghị quyết có quy định cụ thể về đối tượng được hưởng.

Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ