Căn cứ vào khoản 2 Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đe khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Như vậy, Ngoài các thông tin cụ thể được liệt kê ở khoản 2 Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động phải cungcấp những thông tin khác theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Trên thực tế, người sử dụng lao động sẽ có nhiều yêu cầu mà người lao động phải cung cấp thông tin trong những lần gặp nhau, phỏng vấn trước khi tuyển dụng.

So với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 19), thì Bộ luật Lao động năm 2019 có điểm mới là yêu cầu người lao động cung cấp xác nhận tình trạng sức khỏe (Bộ luật Lao động năm 2012 chỉ yêu cầu cung cấp tình trạng sức khỏe) để bảo đảm tính chính xác, giúp người sử dụng lao động biết chính xác về sức khỏe của người lao động có phù hợp với công việc hay không.